Finans Nyhet

Ökad förlust för SBB

Taggar i artikeln

SBB
Leiv Synnes, vd för SBB.
Publicerad
Uppdaterad

SBB:s resultat före skatt för tredje kvartalet blev en förlust på 3 129 miljoner kronor, mot 2 559 miljoner ett år tidigare.

Realtid.se

SBB, delårsrapport januari – september 2023

Januari – september i korthet, kvarvarande verksamhet
Hyresintäkterna uppgick till 3 512 mkr (4 056).
Driftsöverskottet uppgick till 2 496 mkr (2 831).
Förvaltningsresultat exkl. valutakursdifferenser uppgick till 1 272 mkr (2 261).
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 806 mkr (1 791).
Resultat före skatt uppgick till minus 17 357 mkr (-2 800), varav:

Resultat före finansiella poster, värdeförändringar fastigheter och goodwill ingår med 1 873 mkr (2 129). Resultatet inkluderar Förvärvs- och omstruktureringskostnader på minus 39 mkr (-96).
Värdeförändringar på fastigheter ingår med minus 10 493 mkr (-1 191).

Annons

Resultat från joint ventures och intresseföretag ingår med minus 4 362 mkr (-487).

Finansiella poster ingår med minus 2 085 mkr (-1 906) varav kostnader för förtidsinlösen lån ingår med minus 113 mkr (-5) och valutakursdifferenser med minus 1 168 mkr (-1 411).
Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med minus 2 085 mkr (-1 155).
Periodens resultat uppgick till minus 15 536 mkr (-2 963) efter avdrag för uppskjuten skatt om 2 303 mkr (-44) och aktuell skatt om minus 482 mkr (-208), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om minus 11,47 kr (-2,41) före utspädning.

Periodens resultat inklusive avvecklande verksamhet uppgick till minus 18 559 mkr (-1 861), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om minus 13,55 kr (-1,65) före utspädning.

Annons

Fastighetsportföljens värde, inklusive Förvaltningsfastigheter redovisade inom Tillgångar som innehas till försäljning, uppgick till 118,3 miljarder kronor (154,5).

Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 21 452 mkr (58 269), motsvarande 14,75 kr (40,07) per aktie före utspädning.

Tredje kvartalet i korthet, kvarvarande verksamhet

Annons

Hyresintäkterna uppgick till 1 195 mkr (1 364)
Driftsöverskottet uppgick till 927 mkr (1 017).
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 276mkr (645).
Resultat före skatt uppgick till minus 3 129 mkr (-2 559)

Tredje kvartalet i korthet, inklusive avvecklad verksamhet

Hyresintäkterna uppgick till 1 793 mkr.
Driftsöverskottet uppgick till 1 454 mkr.
Resultat före skatt uppgick till -6 117 mkr.

”Under kvartalet har en tydligare uppdelning i tre affärsområden genomförts i syfte att underlätta styrning, öka transparens och skapa bättre förutsättningar för kapitalanskaffning. Uppdelningen innebär vidare en specialisering inom respektive affärsområde som över tid ger förutsättning för en ökad lönsamhet, säger SBB:s vd Leiv Synnes i en skriftlig kommentar.

Annons