Bank

Minus 241 Mkr för Collector Bank

Collector Bank redovisar ett rörelseresultat på minus 241 miljoner kronor - att jämföra med plus 648 miljoner kronor 2018.

Uppdaterad 2020-02-27
Publicerad 2020-02-27

Rörelseintäkterna uppgick till 1 972 miljoner kronor (1 770) för helåret 2019 motsvarande en ökning om 14 procent jämfört med helåret 2018. Rörelseresultatet uppgick till minus 241 miljoner kronor (648) för helåret 2019 framför allt som en följd av den extra kreditförlustreserveringen om 800 miljoner kronor samt IT-nedskrivningen om 150 miljoner kronor som gjordes under det fjärde kvartalet 2019. Det framgår av bankens bokslutskommuniké för helåret 2019.

Utlåning till allmänheten uppgick per årsskiftet till 30 151 miljoner kronoro (26 347) motsvarande en ökning om 14 procent från föregående år. Den största ökningen kan hänföras till Företagssegmentet genom produkterna factoring och företagskrediter.

Låneportföljens storlek vid utgången av det fjärde kvartalet 2019 har påverkats negativt av den extra reserveringen om 800 miljoner kronor för förväntade kreditförluster. Collector Bank finansierar sin verksamhet i huvudsak med inlåning från allmänheten. Inlåningen från allmänheten uppgick vid periodens slut till 29 454 miljoner kronor (22 391).

Outnyttjade bankkrediter på 800 miljoner kronor är kontrakterade.

Under MTN-programmet (ramverk 5 000 miljoner kronor) har emitterats en treårig obligation på 800 miljoner kronor samt en Tier 2 obligation om 500 miljoner kronor. Utgivna certifikat uppgick vid årets slut till 1 798 miljoner kronor (1 969).  

Kärnprimärkapitalrelationen och den totala kapitalrelationen för Collector Bank uppgick per den 31 december 2019 till 9,5 procent respektive 12,5 procent. För att stärka koncernens och bankens kapitalbas och fullt ut uppfylla gällande buffertkrav kommer bolagets moderbolag, Collector AB, att genomföra en fullt garanterad företrädesemission som kommer att tillföra den konsoliderade situationen cirka 1 000 miljoner.

Företrädesemissionen är fullt garanterad och kommer att genomföras under det första kvartalet 2020. Nettoemissionslikviden från företrädesemissionen samt den erhållna köpeskillingen från den slutförda försäljningen av Colligent Inkasso AB om 250 miljoner kronor kommer tillskjutas bolaget genom ett ovillkorat aktieägartillskott och förväntas stärka bolagets kärnprimärkapitalrelation till cirka 13,1 procent och den totala kapitalrelationen till cirka 16,1 procent per den 31 december 2019.

Moderbolaget Collector AB offentliggjorde den 21 januari 2020 avsikten att genomföra en garanterad företrädesemission om cirka 1 000 miljoner kronor under det första kvartalet 2020 i syfte att stärka koncernens och bankens kapitalbas.

 

Om Collector Bank

Collector Bank är en utmanarbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Inom segmentet Privat erbjuds utlåning till privatpersoner, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder, kreditkort samt sparkonton.

Segmentet Företag omfattar fastighetskrediter, företagskrediter och factoring riktat främst till små och medelstora företag samt hantering av portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors, Åbo och Oslo.

Koncernen består av Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs, med filialer i Norge samt Finland. Collector Payments AB och Collector Payments Finland Oy där delar av betallösningsverksamheten bedrivs är dotterbolag till Collector Bank AB.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Collector AB. Collector AB ägs per den 31 december 2019 av Fastighets AB Balder (44,1 procent), StrategiQ Capital AB (13,2 procent), SEB Life International (6,4 procent), Lena Apler (4,6 procent), Erik Selin (3,3 procent) samt ett större antal övriga investerare (19,9 procent).

Platsannonser