Fonder

Miljardtapp för Brummerfonder

Fem av Brummer & Partners sex BMS-fonder tappar i fondförmögenhet och samtliga redovisar en negativ avkastning för 2018. Samtidigt satsar Brummer & Partners nu på hållbara investeringar.

Uppdaterad 2019-03-01
Publicerad 2019-03-01

Förvaltarna hos Brummer & Partners lämnar nu årsberättelserna för Brummer Multi-Strategy-fonderna för 2018. Samtliga sex Brummer Multi-strategy-fonder visade negativa avkastningar under 2018 och fem av fonderna tappade rejält i fondförmögenheten under året.

Totalt sett tappade de fem fonderna Brummer Multi-Strategy Master, Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Euro, Brummer Multi-Strategy NOK, och Brummer Multi-Strategy 2xL cirka 2,5 miljarder kronor.

Fonden Brummer Multi-Strategy Utdelande ökade dock fondförmögenheten med 340 miljoner kronor sedan den 31 december 2017. 

BMS investerar i hedgefonden AlphaCrest, makrofonden Arete/KLS, aktiehedgefonden Black-and-white, den globala hedgefonden Bodenholm, fonden Florin Court, den modellbaserade hedgefonden Lynx, aktiehedgefonden Manticore, hedgefonderna Nektar och Observatory.

Högst avkastning på BMS fondinvesteringar gav Black-and-White, 11,8 procent, följt av Bodenholm, 6,6 procent. Sämst avkastning noterades under året för Manticore, –6,3 procent, följt av Florin Court, –2,8 procent, och Lynx, –2,7. Övriga fonder i portföljen noterade små positiva eller negativa avkastningar, framgår det av årsrapporten.

Avkastningen för Brummer Multi-Strategys under 2018 var –1,96 procent. Brummer & partners förvaltare jämför BMS:s avkastning under året med den genomsnittliga årsavkastningen sedan fondens start på 6,07 procent. 

Per 31 december 2018 uppgick Brummer Multi-Strategys fondförmögenhet till 36 719 miljoner kronor. Detta är en minskning med 1 274 miljoner kronor sedan den 31 december 2017. 

Under 2018 var andelsutgivningen 5 127 miljoner kronor, medan inlösen uppgick till 5 585 miljoner kronor. Härtill kommer årets resultat på –817 miljoner kronor. 

Avkastningen för Brummer Multi-Strategy 2xL var –5,38 procent. Den genomsnittliga årsavkastningen på denna fond ligger på 5,22 procent.

Per den 31 december 2018 uppgick Brummer Multi-Strategy 2xL:s fondförmögenhet till 10 333 miljoner kronor. Detta är en minskning med 744 miljoner kronor sedan den 31 december 2017.  Under 2018 var andelsutgivningen 1 090 miljoner kronor, medan inlösen uppgick till 1 225 miljoner kronor. Härtill kommer årets resultat på –609 miljoner kronor. 

Avkastningen för Multi-Strategy Master var -1,96 procent. den genomsnittliga årsavkastningen på fonden ligger på 2,54 procent.

Per 31 december 2018 uppgick Brummer Multi-Strategy Masters fondförmögenhet till 41 064 miljoner kronor, vilket är en minskning med 293 miljoner kronor sedan den 31 december 2017.  Under 2018 var andelsutgivningen 5 834 miljoner kronor, medan inlösen uppgick till 5 209 miljoner kronor. Härtill kommer årets resultat på –918 miljoner kronor. 

Av verksamhetsberättelsen framgår det även att 11,9 miljoner kronor har betalats ut i sammanlagd ersättning till fondens totalt fem anställda. Cirka 7,1 miljoner kronor ledningen och till ”sådana anställda som väsentligen påverkar riskprofilen för fonden”. Den sammanlagda ersättningen fördelar sig på 5,5 miljoner kronor i fast ersättning samt 6,4 miljoner kronor i rörlig ersättning. 

Avkastningen för Brummer Multi-Strategy Euro var - 1,84 procent medan den genomsnittliga årsavkastningen ligger på 5,46 procent.

Per 31 december 2018 uppgick Brummer Multi-Strategy Euros fondförmögenhet till 88 miljoner euro. Detta är en minskning med 10 miljoner euro sedan den 31 december 2017. 

Under 2018 var andelsutgivningen 16 miljoner euro, medan inlösen uppgick till 24 miljoner euro. Härtill kommer årets resultat på –2 miljoner euro. 

Avkastningen för Brummer Multi-Strategy Nok var -0,57 procent medan den genomsnittliga årsavkastningen låg på 1,65 procent.

Per 31 december 2018 uppgick Brummer Multi-Strategy NOK:s fondförmögenhet till 163 miljoner norska kronor. Detta är en minskning med 44 miljoner norska kronor sedan den 31 december 2017.  Under 2018 var andelsutgivningen 44 miljoner norska kronor, medan inlösen uppgick till 86 miljoner norska kronor. Härtill kommer årets resultat på –2 miljoner norska kronor. 

Avkastningen för Brummer Multi-Strategy Utdelandes var -1,96 procent medan den genomsnittliga årsavkastningen ligger på  2,51 procent.

Per 31 december 2018 uppgick Brummer Multi-Strategy Utdelandes fondförmögenhet till 1 242 miljoner kronor. Detta är en ökning med 340 miljoner kronor sedan den 31 december 2017.  Under 2018 var andelsutgivningen 480 miljoner kronor, medan inlösen uppgick till 69 miljoner kronor. Härtill kommer årets resultat på –33 miljoner kronor.  Fonden har under året lämnat en utdelning om 38 miljoner kronor, motsvarande 29,78 kronor per andel. 

Förvaltarna till BMS skriver även att fonderna i gruppen kontinuerligt utvärderar sitt arbete med ansvarsfulla investeringar och har beslutat att bolag som är involverade i kärnvapenrelaterad verksamhet som tillåts enligt det så kallade ickespridningsavtalet ska uteslutas. 

Även långa innehav i värdepapper kopplade till bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion av förbränningskol eller där mer än 30 procent av omsättningen kommer från elproduktion som genererats med hjälp av kol ska uteslutas. Fonderna har dock möjlighet att gå kort i den här typen av bolag. 

De utökade exkluderingskriterierna infördes den 1 januari 2019. 

Faktaruta:

Hedge Fund Researchs (HFR) fond-i-fond- index och globala hedgefondindex hade under det gångna året en avkastning på –3,48 respektive –4,35 procent medan den globala aktiemarknaden avkastade –7,38 procent. 

Brummer Multi-Strategy startades den 1 april 2002

Brummer Multi-Strategy Euro startades den 1 oktober 2002

Brummer Multi-Strategy 2xL startades den 1 september 2008

Brummer Multi-Strategy Master startades den 1 april 2013

Brummer Multi-Strategy Utdelande startades den 1 maj 2013

Brummer Multi-Strategy NOK startade den 1 juni 2015

Platsannonser