Bo Karlsson, auktoriserad revisor och Assurance Transformation Leader, PwC Sverige
Revision

"Mer utvecklande att arbeta som revisor i takt med förändringarna"

"Digitaliseringen gör revisorsrollen än mer relevant som leverantör av en viktig förtroendetjänst i ett uppkopplat och sammankopplat samhälle där beslut mer och mer tas på realtidsinformation". Det säger Bo Karlsson, auktoriserad revisor på PwC, till Realtid. 

Uppdaterad 2018-02-21
Publicerad 2018-01-04

Bo Karlsson, auktoriserad revisor och Assurance Transformation Leader, PwC Sverige, kommenterar: 

Hur förbereder ni er organisation för digitaliseringen och AI? 

– Vi har under många år strukturerat arbetat med att förenkla och standardisera; och i den mån det är lämpligt och möjligt så centraliserar vi arbetsmoment. Detta är en absolut förutsättning för att kunna digitalisera vårt arbetssätt. Vi skiljer på digitisering och digitalisering. Digitisering avser mer att vi går från analoga processer till digitala processer och kan avse hur vi till vissa delar kommunicerar och utbyter information med våra kunder och kollegor. Digitalisering kommer med att vi med ny teknik och digitala processer skapar nya insikter, värden och beteenden. Kognitiva system och ”machine learning” såsom AI är en del av vår digitaliseringsstrategi.

Har ni vidtagit några konkreta åtgärder?

– Vi ligger långt framme och väl till med det som är beskrivet under fråga ett.

Hur påverkar AI kostnaden, kvaliteten och tillhandahållandet av revisorstjänster och andra tjänster som ni tillhandahåller?

– Över tid kommer kostnaden för att revidera finansiell information att minska precis som att kostnaden för att producera finansiell information kommer att minska. Väsentligt kraftigare processorkraft från datorer, molnbaserade lösningar och kunskap att ta fram algoritmer som är relevanta för finansiell information påverkar samtliga intressenter kring den finansiella informationen. I närtid så ökar kostnaderna i och med stora investeringar i teknik, nya processer och en kompetensförflyttning för de som arbetar med finansiell information. Kvalitet från ett ”compliance” perspektiv kommer att öka då vissa moment kommer att utföras på ett enhetligt sätt utifrån en programmering och kvalitet utifrån ett större värdeinnehåll i tjänster tack vare nya insikter som tekniken kommer att möjliggöra samt att en AI jobbar mer multidimensionellt än vad HI (Human Intelligence) klarar av.

Vilka typer av de tjänster som ni tillhandahåller  kommer först att automatiseras med hjälp av AI?

– Tjänster som innehåller moment som är standardiserade och regelstyrda är en bra startpunkt. Exempel kan vara dataanalyser av huvudbokstransaktioner och försystemstransaktioner.

Hur påverkar AI revisionsbyråernas organisation; vilka roller kan ersättas med AI och vilken specialistkompetens kommer att behövas för att använda AI?

– Vi är redan i ett skede där vi går mot en kompetens- och erfarenhetsorienterad organisation och projektorganisation. Vår projekt- och teamstruktur blir ”plattare” och mer specialiserad. Vi gör en kompetensförflyttning mot D&A (Data & Analytics) generellt och vi behöver mer specialister i form av analytisk förmåga och matematiska (inte minst kunskaper att kunna tolka och utvärdera algoritmer). Vi tror att denna utveckling sammanfaller med ett större behov av digitala förtroendetjänster och att våra medarbetare framöver jobbar med flera förtroendetjänster i takt med att behoven utvecklas.

Kommer antalet juniora revisorer att minska  inom några år? 

– Vi tror att effektiviseringen av den finansiella revisionstjänsten och behov av nya digitala förtroendetjänster i stort, sker parallellt. 

Kommer revisionsbyråernas IT-funktioner att blir viktigare i framtiden?

– Absolut. IT-baserade applikationer är och blir mer och mer väsentliga för att generera värden i våra olika tjänster.

Vem tar ansvar för resultatet av AI-verktygens arbete? Ansvarsförsäkringar?

– Bra fråga. En pågående diskussion inom revisionsbranschen tillsammans med metodikfrågor som kommer att lösas då vinsterna och värdena som kommer att komma tack vare AI är för stora för att samhället inte tar tillvara på dem.

Hur stort kommer användningen av AI att vara om fem år?

– Stort. AI kommer att stödja analyser som stödjer förståelse om kundens verksamhet, riskprioritering, kompletta analyser av strukturerade redovisningstransaktioner och inte minst att identifiera avvikelser. 

Sammanfattningsvis – hur påverkar digitaliseringen revisorsrollen?

– Digitaliseringen gör revisorsrollen än mer relevant som leverantör av en viktig förtroendetjänst i ett uppkopplat och sammankopplat samhälle där beslut mer och mer tas på realtidsinformation. Revisorsrollen kommer att ligga i framkant att arbeta på ett digitaliserat sätt när det gäller finansiell information och de nya behov och tjänster som kommer att utvecklas tack vare ny teknik och beteenden. En sak är säker och det är att utveckling och förändring kommer aldrig mer att vara så ”långsam” som den är idag. Med det sagt, det kommer bara att bli mer och mer utvecklande att arbeta som revisor i takt med att förändringarna kommer.

 

 

Platsannonser