Finans

Mangold stämmer fastighetsbolag

Mangold Fondkommission stämmer fastighetsbolaget Stone Properties och kräver det på 8,5 miljoner kronor. Bolaget bestrider anklagelserna och hävdar att man blivit vilseledda av Mangold.

Publicerad 2019-12-10

Mangold anlitades under 2017 som finansiell rådgivare när Waros Energi, senare Stone Properties Holding, skulle förvärva en fastighet.

I stämningsansökan förklarar Mangolds ombud från adokatbyrån Norburg & Scherp att Mangold och Waros Energi avtalade om ett finansieringsuppdrag där Mangold skulle få ett arvode i form av en fast månadsavgift och ett courtage. Vidare skulle Mangold få en avgift om en halv miljon kronor vid uppsägning av avtalet. Vid dröjsmål skulle en ränta utgå med 16 procent. Fakturorna skulle ställas till ett bolag vid namn SPAB, som senare fusionerades med Stone Properties. Mangold utförde finansieringsuppdraget enligt avtal och fakturerade löpande.

Mangold skulle först ordna en bryggfinansiering vid fastighetstransaktionen. Brygglånet skulle senare omvandlas till en obligation för att långsiktigt trygga finansieringen. Omvandlingen genomfördes dock inte, eftersom fastighetsbolaget inte längre ville genomföra denna. Då blev det istället nödvändigt att refinansiera brygglånet eftersom löptiden började att närma sig sitt slut. Mangolds ombud skriver att arbetet nu gick ut på att förhandla med de befintliga brygglånegivarna för att dessa skulle förlänga sina lån. Mangolds arvode för arbetet var en rörlig avgift om 5 procent av lånelikviden, det belopp för vilket befintliga brygglånegivare var villiga att förlänga löptiden.

En del av brygglånegivarna ville dock inte förlänga lånet. Mangold blev då tvungen att söka nya långivare. För detta tog Mangold en avgift om 8 procent av de lånebelopp som övertogs av nya långivare. Mangold tog även ut en avgift om 5 procent för arbetet kring en finansiering från Skandinaviska Kreditfonden.

Som bevismaterial hänvisar Mangold till elva fakturor samt en e-postkonversation mellan Mangold och fastighetsbolagets företrädare Petter Elmstedt där de diskuterar avbetalningsplanen.

Uppsägning av avtalet ägde rum den 20 december 2018.

Samtidigt har Mangold skickat in en stämningsansökan och kräver 1,8 miljoner kronor jämte en årlig ränta om 16 procent från Petter Elmstedt, som är företrädare för Waros Energi och Stone Properties. Fordran ska betalas solidariskt med Stone Properties, framgår det av stämningsansökan. Petter Elmstedt tecknade en borgen för fastighetsbolagets samtliga förpliktelser i ett av de två avtalen med Mangold. 

Tvisten har dock, som alltid, två sidor. Stone Properties har anlitat advokat Jan Thörnhammar som beskriver att det aktuella kreditbehovet hos fastighetsbolaget på Mangolds initiativ skulle ske i två steg. Först en initial överbryggnadskredit och som andra steg att bolaget skulle ge ut en obligation som säkerhet till ett antal privata aktörers lån. Avtal ingick 1 juni 2018.

Det första steget löstes men när obligationslånet skulle genomföras visade det sig att bottenlåninstituten bara godtar aktörer som är knutna till den reglerade finansiella marknaden.

”De ville inte ha en kompott av okvalificerade investerare ovanför deras kredit. Den av Mangold föreslagna obligation hade enligt bottenlåneinstituten även en för kort löptid", skriver advokaten.

Företrädare för fastighetsbolaget ansåg därför att det var nödvändigt att själva arbeta med att finna en lösning.

”Mangold fortsatte av oklar anledning att fakturera retainer fee med hänvisning till att någon formell uppsägning av avtalet inte hade skett”.

Vidare uppger ombudet att när banken sedan ville svara för finansieringen stod det klart att fastighetsbolaget inte skulle klara av att återbetala förvärvslikviden.

Fastighetsbolaget uppgav för Mangold att risken var mycket att obligationslösningen inte skulle kunna genomföras. Trots detta fortsatte Mangold ”envist med detta upplägg ända fram till oktober 2018”. Fastighetsbolaget sade till slut upp avtalet då man inte fick gehör från Mangold.

”Det är SPAB:s uppfattning att Mangold visste eller i vart fall borde veta att de aktörer som lyder under Finansinspektionen inte accepterar den föreslagna modellen med obligationslån. Bolaget blev alltså vilseledda vid avtalets ingående”.

Vidare skriver ombudet att bolaget nu löpte en påtaglig risk att försättas i konkurs eftersom lånen snart skulle förfalla till betalning.

Fastighetsbolaget pekar på det avtal som man skrivit med Mangold och menar att det innehöll orimliga villkor. Exempelvis att bolaget inte tilläts kontakta de privata långivarna som hade ställt medel till förfogande eftersom Mangold ansåg att detta var deras kunder. Fastighetsbolaget ville diskutera med långivarna, cirka 80-100 stycken, i syfte att skapa en förlängning för att kunna lösa lånen ovanför bottenlåneinstituten.

Fastighetsbolaget pekar även på de avgifter som Mangold tog ut där villkoren var otydliga eftersom det inte redovisats på vilka grunder kraven vilar.

Ombudet för fastighetsbolaget hänvisar även till att bolaget uppfattade det som att Mangold accepterade uppsägningen i oktober 2018. trots detta har ytterligare två fakturor skickats till bolaget.

Platsannonser