Louise Grabo Generalsekreterare Swedish Fintech Association
Louise Grabo, Generalsekreterare, Swedish Fintech Association. Foto: Swedish Fintech Association
Fintech

Konkurrens: ”Storbankerna har nekat fintech-bolag öppna företagskonton”

Swedish Fintech Association varnar för att storbankerna begränsar konkurrensen genom att neka fintech-bolag att öppna företagskonton.

Publicerad 2021-04-09

Enligt Swedish Fintech Association, Swefintech, har ett flertal fintech-bolag nekats öppna företagskonto hos storbankerna, något som branschföreningen pekar ut som ett konkurrenshinder i Sverige. 

– Problemet med tillgången till den finansiella infrastrukturen har hela tiden varit ett problem, men det har eskalerat under 2020. För att bedriva sin verksamhet i Sverige behöver ett betalningsinstitut ett företagskonto hos någon av storbankerna och det blir en demokratifråga om storbankerna får bestämma vilka fintech-bolag som får startas eller ej, säger Louise Grabo, generalsekreterare för Swedish Fintech Association. 

Hon fortsätter:

– Betalningsinstitut som tidigare haft partnerskap hos stora bankerna har blivit offboardade utan förklaring under 2020 eller blivit hotade om att bli offboardade. 

Motiveringen handlar om att det finns risker i deras verksamhet, enligt uppgifter till Swefintech.

Detta problem, i synnerhet i relation till nystartade bolag som arbetar med blockkedjeteknik eller kryptotillgångar, har även Tillväxtanalys lyft i en tidigare branschrapport om den svenska fintech-branschen.

– Det har rapporterats till oss att nya aktörer inte fått öppna konton, säger hon.

I och med att tillgången till den etablerade finansiella infrastrukturen utgör grunden för att kunna verka på marknaden, behöver regeringen se över vilka och på vilket sätt alla olika typer av aktörer ska få delta på lika villkor, anser Swefintech. Konkurrensbegränsningar kan även ske på tjänstenivå, exempelvis vid bankgemensamma initiativ.

– Bank-ID eller Swish är mycket bra initiativ, men i och med att de drivs av storbankerna så har det förekommit att de uteslutit vissa bolag från samarbeten. Vi tycker att man bör lyfta utmaningarna i samband med att bankerna äger den finansiella infrastrukturen. Det finns risker med att man stänger ut vissa aktörer från dessa bankgemensamma initiativ. Man bör hålla ett öga på det.

PSD2: Alla parter måste leva upp till kraven i regelverket

Sverige och Norden må anses vara ledande vad gäller implementeringen av PSD2-direktivet om open banking så anser Swefintech att implementeringen hos de svenska bankerna fortfarande är bristfällig, trots ambitionen att samarbete kring gemensamma standarder inom ramen för Svenskt API-forum, ett initiativ av Svenska Bankföreningen.

– PSD2 är i grund och botten fantastiskt och det har skapat möjlighet för tredjepartsleverantörer men storbankernas API:er håller tillräckligt höga standarder för att information ska kunna delas på ett effektivt sätt mellan olika aktörer. Det måste bli tydligare vad som blir en bra API. Man har även olika syn på vad lagstiftningen egentligen innebär, säger Louise Grabo.

Hon fortsätter:

– De svenska bankerna säger att de är bäst i Europa och så är det, men vi skulle vilja se PSD2 röra även annan finansiell information på sikt, till exempel bolån och försäkringar för att skapa ännu mer konkurrens.

Även European Banking Authority, EBA, har vid ett flertal tillfällen påtalat den bristande implementering av PSD2.

– Den svenska tillsynsmyndigheten måste ställa högre krav på att alla parter som omfattas av PSD2 lever upp till kraven i regelverket. För närvarande är situationen fortsatt otillfredsställande, vilket är konkurrenshämmande för tredjepartsleverantörer som är fintechbolag. Vi hoppas att detta tas upp i EU:s översyn av PSD2-direktivet nästa år.

Ökande men fortfarande bristande förståelse för fintech

Swedish Fintech Associations medlemmar upplever, enligt senaste rapporten, att kunskapen och förståelsen om fintech-branschen har ökat bland politiker och övriga makthavare men är fortfarande bristfälliga. Önskvärt vore ett proaktivt arbete för att främja innovation inom finansbranschen.

– Generellt tycker vi att tillsynen fungerar bra men det behövs en ökad förståelse för nya tekniker och nya affärsmodeller. Det krävs en tillsynsmyndighet som har mandat att jobba proaktivt med det och som är nyfiken på det. Det skulle vara önskvärt att tillsynsmyndigheten, eller en annan myndighet, får ett tydligare uppdrag att verka för innovation inom finans. Det startades exempelvis ett innovationscenter under Finansinspektionen 2018, men regeringen har inte skjutit till extra finansiering till det och FI har inte heller någon mandat att jobba proaktivt med innovationsfrämjande. Man skulle exempelvis kunna ha en regulatorisk sandbox som i Storbritannien. Vi behöver se ett ökat intresse och en ökad förståelse för fintech-branschen, säger Louise Grabo.

Swefintech följer noggrant den utredning om betalmarknadens utveckling som regeringen tillsatte i december och hoppas att Anna Kinberg Batra tar hänsyn till fintechbranschens perspektiv när utredningen presenterar sitt slutbetänkande 2022.

Platsannonser

Logga in