Koggbron
Fastigheter

Koggbron-revisor hoppar av och gör brottsanmälan

Revisorn varnar för obestånd och lämnar ett stort antal av fastighetsmannen Thomas Melins bolag på grund av "mycket stora brister i redovisningen".

Publicerad 2020-12-01

Ett flertal bolag i Melin-sfären, däribland Melitho, Melimark och Koggbron, får allvarlig revisorskritik i årsredovisningarna för 2019. Revisorn Lars Nyström varnar för stora nedskrivningsbehov och obestånd och att kontrollsbalansräkningar inte har upprättats.

Årsredovisningarna är daterade 30 september 2020 och kort därefter valde  Lars Nyström att hoppa av sina uppdrag. Den 12 oktober skrev han följande i en redogörelse till Bolagsverket med motiveringen till varför han lämnat uppdragen:

"I samband med revisionen av ovannämnda bolag, för räkenskapsåret 2019, som ingår i en större koncern där ett antal bolag inte har revisor har det framkommit mycket stora brister i redovisningen varför vi misstänker bokföringsbrott."

Enligt aktiebolagslagen måste en revisor göra en brottsanmälan vid denna typ av misstanke men det är inte känt om en sådan anmälan har lämnats in. Lars Nyström vill inte kommentera avhoppen närmare.

"Vi kan tyvärr inte kommentera olika ärenden så vi kan bara hänvisa till årsredovisningarna med tillhörande revisionsberättelser som är publika handlingar hos Bolagsverket", skriver Lars Nyström i ett mejl till Realtid.

I årsredovisningen för Thomas Melins ägarbolag Melimark skräder revisorn inte orden. Han avstyrker att resultat- och balansräkning fastställs och kan inte tillstyrka ansvarsfrihet. I den utökade revisionsberättelsen redogör han för ett stort nedskrivningsbehov när det gäller en rad olika tillgångar, främst i olika dotterbolag. Han skriver också att han vill "fästa uppmärksamheten på att bolagets egna kapital sannolikt är förbrukat och bolaget är därmed på obestånd".

Liknande kritik delar han ut i bolaget Koggbron som är på väg att tas över av det tyska fastighetsbolaget CapRate. Affären befinner sig i ett känsligt läge då Koggbrons fordringsägare ännu inte godkänt upplägget. I Koggbron slår revisorn bland annat ner på ett stort nedskrivningsbehov gällande fastighetsprojektet Katrinelund i Malmö. Vidare har en stor del av låneskulden inte alls tagits upp i balansräkningen.

"Bolaget redovisar skulder till kreditinstitut om 375 MSEK. Inga upplupna räntekostnader finns upptagna. Enligt kreditinstitutet uppgår kapitalskulden och upplupna räntor tillsammans till ca 521 MSEK."

Thomas Melin, som nyligen dömdes till villkorlig dom för bokföringsbrott i en nu överklagad dom, säger till Realtid att han inte delar revisorns bild av redovisningen.

– Han har tyvärr valt att skriva så pass orent som han gjorde. Men vi låg inte på med tanke på att det nu blir nya ägare som tar in nytt folk och en ny revisor, säger Tomas Melin.

Han uppger vidare att det har varit många svåra frågor att bedöma i koncernen eftersom Koggbron-obligationerna är i default. Det har handlar om värderingsfrågor men också att en planerad affär skulle innebära att delar av skulderna kan skrivas av i och med att fordringsägarna i utbyte får vara med och dela på en eventuell framtida vinst i Koggbrons projekt.

I merparten av bolagen som förlorat revisorn har nyval ännu inte gjorts. Koggbron Fastigheter ska hålla en extrastämma den 1 december för att bland annat välja revisor enligt en kallelse på hemsidan.

Bolaget SEM-System Fritidshus AB, som sedan i våras står som ägare till Katrinelundsprojektet, har tidigare inte haft någon revisor men nyligen registrerades KPMG som revisionsbolag i samband med den nu föreslagna affären med CapRate.

Platsannonser

Logga in