Mikael Andersson, Civilekonomerna, Ulrika Boëthius, Finansförbundet och Sofia Hylander, Jusek.
Mikael Andersson, Civilekonomerna, Ulrika Boëthius, Finansförbundet och Sofia Hylander, Jusek.
Panel

Olika åsikter om sex timmars arbetsdag

Frågan om sex timmars arbetsdag kommer upp med jämna mellanrum i samhällsdebatten. Realtid Karriär bad tre företrädare från olika fackförbund att ge sin syn på saken.

Uppdaterad 2016-11-24
Publicerad 2016-11-24

Mikael Andersson, förhandlingschef Civilekonomerna

Vad finns det för fördelar och nackdelar med sex timmars arbetsdag?

– Frågan om sex timmars arbetsdag utgår från de gamla förutsättningarna i arbetslivet, och inte de nya utmaningarna. Det gränslösa arbetet med tillgänglighet dygnet runt är ett exempel. I verksamheter med mer traditionella bemannings- och schemaläggningar och där det finns arbetsmiljöproblem som inte går att lösa med större delaktighet och påverkan från personalen. Där kan det finnas fördelar med en sex timmars arbetsdag.

Vad är Civilekonomernas hållning i frågan?

– Vi upplever inte att sex timmars arbetsdag är en prioriterad fråga för våra medlemmar. Många har långa arbetsdagar och då handlar det snarare om att komma tillbaka till 40-timmarsveckan. Våra medlemsundersökningar visar att det gränslösa arbetet med tillgänglighet dygnet runt och mycket övertid får konsekvenser för våra medlemmar. Som fackförbund prioriterar vi därför arbetet med balans-i-livet-frågor och hur vi kan motverka psykisk ohälsa på arbetsplatserna. Cheferna måste i dialog med medarbetarna kunna balansera verksamhetens krav på prestation i förhållande till kraven på balans i livet.

Tror du att sex timmars arbetsdag kommer att införas i framtiden?

– Inte inom tjänstemannasektorn, men för till exempel industriproduktion, service- och vårdyrken kommer frågan om sex timmars arbetsdag att vara aktuell även i framtiden. Men viktigare för både trivsel på arbetet och förutsättningarna för att hålla ett helt arbetsliv, kommer upplevelsen av påverkan och delaktighet att vara.

 

Ulrika Boëthius, förbundsordförande Finansförbundet

Vad finns det för fördelar och nackdelar med sex timmars arbetsdag?

– Fördelarna är att vi har en arbetsmarknad där många arbetar mer än 40 timmar i veckan medan andra är arbetslösa. En hög arbetsbelastning kan över tid ge negativa effekter på hälsan och i dagsläget ökar ohälsotalen, främst vad gäller psykisk ohälsa. Att vara arbetslös innebär också en hälsorisk och ett tillstånd som kan leda till utanförskap och alienation.

– Införandet av sex timmars arbetsdag skulle kunna resultera i att fler får sysselsättning och andra får en lugnare arbetssituation. En arbetsgivare som inför sex timmars arbetsdag signalerar att arbetsplatsen prioriterar arbetsmiljö och de anställdas välmående, vilket kan ge konkurrensfördelar när företaget ska attrahera kompetent personal.

– Digitaliseringen ökar risken för att det försvinner fler arbetstillfällen är vad som skapas. Om ett lagkrav infördes gällande sex timmars arbetsdag skulle det kunna innebära att företagen inte behöver säga upp arbetskraft i samband med rationaliseringar och omstruktureringar.

– En nackdel skulle kunna vara minskad produktivitet genom att antalet arbetade timmar blir lägre. Det finns dock exempel som motsäger detta. Några företag som infört sex timmars arbetsdag har till och med upplevt att produktiviteten ökat. En annan möjlig risk är att incitamenten ökar för företag att flytta verksamhet utomlands där arbetstiden är längre och lönen lägre.

Vad är Finansförbundets hållning i den här frågan?

– Vi har tidigare drivit frågan om sex timmars arbetsdag och frågan har behandlats vid flera kongresser. För Finansförbundets del handlar det i första hand om oron över att ohälsotalen ökar.

– Våra medlemsundersökningar pekar på stress beroende på att man är för få på arbetsplatsen och på ett högt uttag av så kallad dold övertid. Undersökningen visar också att en stor del av planerad kompetensutveckling ställs in och att många anställda inte har en kompetensutvecklingsplan till följd av för hög arbetsbelastning.

Tror du att sex timmars arbetsdag kommer att införas i framtiden?

– Ja, på lite längre sikt. Dels på grund av hälsoaspekterna och dels på grund av diskussionen och oron över att det i framtiden inte kommer finnas tillräckligt många arbeten för att sysselsätta befolkningen. Idén är då att vi skulle dela på de arbeten som finns så att klyftorna mellan den som har en anställning och den som står utanför arbetsmarknaden inte fördjupas ytterligare.

 

Sofia Hylander, opinionsbildare Jusek

Vad finns det för fördelar och nackdelar med sex timmars arbetsdag?

– Juseks medlemmar finns på hela arbetsmarknaden i verksamheter med olika förutsättningar. På vissa arbetsplatser och i vissa verksamheter kan en förkortning av arbetstiden till sex timmar säkert fungera medan det inte fungerar alls i andra. Juseks medlemmar är också unika individer som befinner sig i olika faser i livet med olika önskemål och behov. För en del kan kortare arbetstid vara ett bra sätt att skapa balans i livet medan andra individer prioriterar annorlunda.

Vad är Juseks inställning i frågan?

– Istället för generella och tvingande regler förespråkar Jusek individuella och flexibla lösningar med kollektivavtalet som grund. Individuella överenskommelser om arbetstid och möjligheten att arbeta flexibelt underlättar balansen i livet för många av Juseks medlemmar. De arbetsplatser som lyckas förena medarbetarnas individuella behov och verksamhetens krav har mycket att vinna både när det gäller produktivitet och välbefinnande.

Tror du att sex timmars arbetsdag kommer att införas i framtiden?

– Nej, jag tror inte det. Vi måste komma ihåg att befolkningens stigande medellivslängd innebär nya utmaningar för framtidens pensioner och välfärdens finansiering. Den ökande försörjningskvoten där allt färre i arbetsför ålder ska finansiera allt fler är inte långsiktigt hållbar. Mot den bakgrunden är frågan hur vi totalt sett kan arbeta fler timmar betydligt viktigare än frågan om en generell arbetstidsförkortning.

Platsannonser

Logga in