Juridik

HFD: Styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst

Advokat Biörn Riese yrkade att arvodet från styrelseuppdraget i Axis inte skulle beskattas hos honom utan hos hans bolag. Högsta förvaltningsrätten väljer att inte ändra praxis. Advokatsamfundet släpper inte frågan.

Publicerad 2020-01-02

Advokat Biörn Riese, som bedriver sin advokatverksamhet i bolaget Jurie Advokat AB, är styrelseordförande i Axis AB. Han har tagit strid i högsta instans i förvaltningsrätterna om arvodet från sitt syurelseupprdag. HFD har nu kommit med ett besked, som dock är skiljaktigt. Sveriges advokatsamfund med generalsekreteraren Mia Edwall Insulandet rasar över beskedet.

Det hela började med att advokat Biörn Riese bad om förhandsbesked för att få klarhet i om han personligen ska ta upp styrelsearvodet från Axis som inkomst, och i så fall om det ska tas upp som inkomst av tjänst eller som inkomst av näringsverksamhet, eller om arvodet ska tas upp som inkomst i Juris verksamhet.

Arvodet för Biörn Rises styrelseuppdrag i Axis har fakturerats av och intäktsförts i Jurie.

Skattenämnden kom fram till att Biörn Rises arvode för uppdraget som styrelseordförande i Axis ska tas upp som inkomst av tjänst. Att arvodet enligt god advokatsed skulle intäktsföras i Jurie föranledde ingen annan bedömning, enligt nämnden.

Målet gick upp i Högsta förvaltningsrätten där prövningen skedde i plenum, vilket betyder att samtliga justitieråd deltog i avgörandet. 

Biörn Riese yrkar där att domstolen ska förklara att arvodet från Axis inte ska tas upp till beskattning hos honom. Arvodet bör enligt hans mening beskattas hos Jurie. 

”Uppdraget som styrelseordförande är förenat med en hög grad av självständighet gentemot Axis och utförs inom ramen för hans advokatverksamhet. Kostnader hänförliga till uppdraget belastar advokatverksamheten,” framgår det av yrkandet.

I en skiljaktig dom har Högsta förvaltningsrätten kommit fram till att det inte kommit fram något som ”skulle kunna medföra att en ändring av praxis framstår som angelägen.” Detta betyder att styrelsearvodet från Axis ska beskattas som inkomst av tjänst.

Justitieråden är dock skiljaktiga i domen. En minoritet av dem, 6 av 16 justitieråd, menar att det finns anledning att frångå Högsta förvaltningsdomstolens praxis om beskattning av styrelsearvoden.

”Ifrågavarande styrelseuppdrag utförs inom ramen för den advokatverksamhet som Jurie bedriver och arvodet för uppdraget intäktsförs i bolaget. Vid sådant förhållande saknas grund för att ta upp arvodet till beskattning hos Biörn Riese. Förhandsbeskedet ska därmed ändras och ansökan om förhandsbesked besvaras med att styrelsearvodet inte ska tas upp till beskattning hos Biörn Riese.”

Ytterligare justitieråd var skiljaktiga gällande motiveringen i domen. 

Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Mia Edwall Insulander svarar i sin blogg på avgörandet från Högsta förvaltningsdomstolen. Hon skriver att Advokatsamfundet kommer att driva frågan vidare. 

”Nästa steg blir att övertyga lagstiftaren om behovet av en ändring av beskattningen så att advokaters uppdrag av personlig karaktär som offentlig försvarare, offentligt biträde, konkursförvaltare, skiljeman eller styrelseuppdrag med flera beskattas på ett enhetligt sätt, det vill säga i inkomstslaget näringsverksamhet.”

Platsannonser

Logga in