Huawei, Förvaltningsrätten
Digitalisering

Förvaltningsrätten stoppar Huawei

Kinesiska Huawei stoppas från att delta i utbyggnaden av det svenska 5G-nätet, enligt en dom från förvaltningsrätten.

Uppdaterad 2021-06-22
Publicerad 2021-06-22

Parterna har möjlighet att överklaga förvaltningsrättens beslut i en instans, kammarrätten.

– Detta mål är principiellt viktigt för svensk rättssäkerhet. Lagen kräver att bolaget får del av all information i ärendet och får yttra sig innan myndigheten fattar ett beslut som har påverkan på bolaget. Huawei är uppenbart påverkat av PTS beslut och PTS har inte följt de processer som lagen kräver. Dessutom är PTS långtgående förbudsbeslut tydligt oproportionerligt, sa Henrik Bengtsson, ombud för Huawei på advokatfirman Delphi inför förhandlingarna.

Förvaltningsrätten bedömer att radioanvändning kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet om produkter från Huawei används i centrala funktioner i 5G-näten. Även beroenden i centrala funktioner av personal eller funktioner i utlandet kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet, skriver domstolen i ett pressmeddelande.

– Sveriges säkerhet är ett tungt vägande skäl och förvaltningsrätten har beaktat att det endast är Säkerhets­polisen och Försvarsmakten som tillsammans har en helhetsbild när det gäller säker­hetsläget och hotbilden mot Sverige, skriver rättens ordförande Ulrika Melin i tisdagens pressmeddelande.

I domslutet framgår att Huawei gör gällande att bolagets skada uppgår till minst 6,5 miljarder kronor, att samhällsskadan uppgår till mellan 24 och 108 miljarder kronor och att operatörernas skador uppgår till minst 10 miljarder kronor. 

Förvaltningsrätten har inte skäl att ifrågasätta att Huawei drabbas av ekonomisk skada till följd av villkoren om förbud att använda produkter från Huawei. Domstolen konstaterar dock att Huawei alltjämt har möjlighet att fortsätta att sälja sina produkter i andra länder. Dessutom kan Huawei till och med utgången av år 2024 fortsätta att sälja produkter och tillhandahålla därtill relaterade tjänster till operatörer i Sverige. Huaweis andra, mer konsumentinriktade verksam- heter träffas inte av villkoren. 

Huawei anser att de överklagade villkoren är diskriminerande enligt EU- rätten genom att Huawei, med huvudkontor i Folkrepubliken Kina, behandlas annorlunda än Ericsson och Nokia med huvudkontor i Sverige respektive Finland, trots alla tre bolagens kopplingar till Folkrepubliken Kina.

PTS anser sig ha objektiva skäl för att behandla Huawei, som del av en koncern vars moderbolag är hemmahörande i Folkrepubliken Kina, på ett annat sätt än koncerner som är hemmahörande i andra stater. Dessa skäl grundar sig, enligt PTS, på samrådsmyndigheternas bedömning av de risker som Huaweis kopplingar till den kinesiska staten och exponering för den kinesiska statens rättsordning skulle medföra för Sveriges säkerhet, om företagets utrustning skulle tillåtas för utbyggnad av svenska 5G-nät.

– Vi respekterar domslutet, men är givetvis besvikna över förvaltningsrättens avgörande som innebär att vi fortsätter att stängas ute från den svenska 5G-marknaden. Vi har varit verksamma i Sverige i 20 år och bidragit till den svenska digitaliseringen. Huawei kommer nu att utvärdera och analysera domen, dess konsekvenser för Huaweis verksamhet i Sverige och hur vi på bästa sätt kan fortsätta att ta tillvara Huaweis och våra kunders rättigheter och verka för vår rätt att fortsätta vara del av den svenska marknaden, säger Kenneth Fredriksen, Executive Vice President, Central East Europe and Nordic Region vid Huawei.

Läs hela domslutet här >> https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/forvaltningsratten_stockholm/pm/24231-20_-2378-21.pdf

 

Platsannonser

Logga in