Annons

Annons

“Förtroendet för rättsväsendet undergrävs”

Majoriteten av advokaterna som processar i skattemål anser att förvaltningsdomstolarna är partiska och att processerna inte håller tillfredställande kvalitet. Här svarar torsdagspanelen på vad det låga förtroendet innebär och vilka åtgärder som förvaltningsdomstolarna måste vidta för att höja kvalitén.

Sven-Åke Bergkvist, ordförande i Rättvis skatteprocess och advokat/senior adviser på Mannheimer Swartling

Vad innebär det för rättsväsendet att en majoritet av advokaterna som processar i skattemål anser att förvaltningsdomstolarna är partiska?
– Det är ett stort underbetyg åt domstolarna och ett stort problem för rättssäkerheten. Domstolen fyller funktionen som en opartisk instans där tvister kan lösas. För att förtroendet för rättsstaten ska vara högt krävs att båda parter i en tvist eller brottmål uppfattar domstolen som neutral. Därför är vi mycket positiva till att domare, Advokatsamfundet och Skatteverket har gjort en översyn av skatteprocessen. Den är inte tillräcklig, utan mer krävs.

Vad utmärker skattemål jämfört med andra mål?
– Skattemål är till skillnad från tvistemål en måltyp där den enskilde möter staten. I ett brottmål är det upp till domstolen att avgöra skuldfrågan medan den i skattemål redan är avgjord av Skatteverket. I skattemål kommer du först till domstol  när du överklagat ett beslut. Samtidigt kan du som anklagad i ett brottmål räkna med täckning för ombudskostnader. I skattemål får du för det mesta stå för kostnaden själv. Du kan inte räkna med full täckning om du vinner.

Annons

Annons

Vad behöver förvaltningsdomstolarna främst förbättra inom skattemål för att höja kvalitén?
– Jag tror många saker krävs. Större mångfald i domarkåren där fler domare rekryteras från advokatkåren är en sak att titta vidare på. Bättre ersättningsmöjligheter för enskilda som möter staten skulle också bidra till att höja processkvaliteten. Det skulle medföra att fler kan anlita ett kunnigt ombud.


Eva Mårtensson, enhetschef på rättsavdelningen, Skatteverket

 Vad innebär det för rättsväsendet att en majoritet av advokaterna som processar i skattemål anser att förvaltningsdomstolarna är partiska?
– Precis som rapporten anger är förtroendet för domstolarna och processen i domstolarna en hörnsten i ett demokratiskt rättssamhälle. Det är därför viktigt att domstolarna uppfattas som opartiska.  

Vad utmärker skattemål jämfört med andra mål?
– Mål i allmän förvaltningsdomstol följer en annan processordning än mål i allmän domstol.

 Vad behöver förvaltningsdomstolarna främst förbättra inom skattemål för att höja kvalitén?
– Det är en fråga som domstolarna själva bäst känner till och därför bör svara på.


Karl-Johan Nörklit, delägare på Setterwalls Advokatbyrå och ansvarig för skattegruppen

Vad innebär det för rättsväsendet att en majoritet av advokaterna som processar i skattemål anser att förvaltningsdomstolarna är partiska?
– Oavsett om uppfattningen är befogad eller inte är det självklart ett stort problem då det undergräver förtroendet för rättsväsendet. I en demokratisk rättsstat är detta förtroende av central betydelse. En konsekvens av ett minskat förtroende kan vara att den skattskyldige väljer att inte överklaga ett beslut från Skatteverket, även i det fall den skattskyldige anser att beslutet är felaktigt. I slutändan kan en minskat förtroende även påverka skattebetalarnas vilja att göra rätt för sig.

Vad utmärker skattemål jämfört med andra mål?
– Skattemål utmärker sig mot andra mål av flera skäl. För det första är det skatterättsliga området mycket omfattande, och täcker såväl företagsbeskattning, personbeskattning, punktskatter etc. Även hos de som arbetar med skattefrågor dagligen, antingen hos Skatteverket eller bland rådgivarna, finns det få som har kompetens inom hela det skatterättslig området. De flesta är istället specialiserade på en viss typ av skattefrågor. För det andra är skatteområdet oerhört komplext, och denna komplexitet har ökat under åren på grund av ökad internationalisering, snabb rättsutveckling (såväl i Sverige som inom EU) och hög förändringstakt i lagstiftningsarbetet. För det tredje är det Skatteverket som är den skattskyldiges motpart i skattemålet. Skatteverket har en stor organisation och har i nästan oändliga resurser för att driva mål mot de enskilda. Styrkeförhållandena är således väldigt ojämna.

Vad behöver förvaltningsdomstolarna främst förbättra inom skattemål för att höja kvalitén?
– Personligen upplever jag inte att kvalitén hos domstolarna generellt sätt är låg, men det finns såklart alltid förbättringsområden. Med hänsyn till skattemålens komplexitet tror jag en ökad specialisering är ett steg i rätt riktning, och det skulle till och med kunna övervägas om det inte i vissa fall finns behov av specialisering inom skatterättens område, exempelvis momsområdet. Utan en specialisering finns det en ökad risk att domstolarna i komplicerade fall utgår från att Skatteverkets bedömning av skattefrågan är riktig, utan att ifrågasätta de bedömningar som har gjorts. Ett annat förbättringsområde är domstolarnas motivering. Bristfälliga domskäl, där det skattskyldiges argument inte bemöts, tror jag är en av orsakerna till att förtroendet för förvaltningsdomstolarna är lågt.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons