Ekobrott

Falcon Funds-männen ska betala 315 miljoner

Långa fängelsestraff är inte enda smällen för huvudpersonerna i Falcon Funds-svindeln. Staten får rätt att kräva in över 300 miljoner kronor i form av förverkade brottsvinster.

Uppdaterad 2020-04-20
Publicerad 2020-04-17

Samtliga fyra åtalade döms till fängelsestraff för sin inblandning i plundringen av pensionsmedel i Falcon Funds. I fredagens dom lägger sig Stockholms tingsrätt nära det yrkade maxstraffet för de två huvudmännen, Max Serwin och Mark Bishop.

Duon har haft "en central och drivande roll i brottsligheten" konstaterar tingsrätten i domen som går helt på åklagarnas linje. Ekobrottsmyndigheten lyckas denna gång med allt som man inte lyckades med i Allra-målet, där samtliga friades.

Enligt domen har de åtalade till olika delar gjort sig skyldiga till så väl trolöshet mot huvudman, bedrägeri, mutbrott som penningtvättbrott.

"Brottsligheten har varit mycket välplanerad, utförts i flera led, och syftat till att berika gärningsmännen på bekostnad av det allmänna och pensionsspararna", skriver tingsrätten.

Domen ger staten rätt att kräva in stora belopp i form av förverkade brottsvinster. Här ville åklagarna se ett gemensamt betalningsansvar för Mark Bishop och Max Serwin men rätten delar upp kravet så att 235,5 miljoner kronor gäller för Bishop och 72,3 miljoner för Serwin.

"Tingsrätten kan konstatera att det genom utredningen i målet framkommit att brottsutbytet på ett tydligt sätt fördelats mellan Mark Bishop respektive Max Serwin och att brottsutbytet för Max Serwins del motsvarar det av åklagaren i andra hand framförda yrkandet. Mot denna bakgrund finns inte skäl att frångå huvudregeln. Brottutbytet för Max Serwins del har således uppgått till 7 206 701 USD och för Mark Bishops del till 23 457 299 USD", skriver tingsrätten i domen.

De andra två dömda ska betala 5,5 respektive 1,1 miljoner kronor till staten.

Påföljden sätts till 7,5 års fängelse och utvisning i 15 år för Mark Bishop. Han får också ett tioårigt näringsförbud. Max Serwin döms å sin sida till 6 år och 9 månaders fängelse och ett tioårigt näringsförbud.

Tingsrätten understryker på flera ställen i domskälen att brottsligheten varit av synnerligen farlig art. Kortfattat handlar det om hur de åtalade tillskansat sig stora vinster från pensionsfonder som tömts på pengar genom köp av överprissatta värdepapper.

"Brottsligheten har genom den överprissättning som konstaterats ovan orsakat Pensionsmyndigheten synnerligen kännbar skada. Härtill kommer att gärningarna har utgjort ett led i en brottslighet som varit organiserad, systematisk och välplanerad och riktats mot ett centralt samhällssystem som pensionssystemet. Brottsligheten måste därmed anses ha varit av farlig art", skriver tingsrätten.

Även mutbrottet, som normalt är svårbevisat, är tydligt enligt tingsrätten:

"Enligt tingsrättens bedömning har givandet och tagandet av mutan därför ingått i en brottslighet som utövats systematiskt och i större omfattning. Därtill bedömer tingsrätten att givande och tagande av mutan varit av särskilt farlig art eftersom brottsligheten riktats mot Pensionsmyndigheten och pensionssystemet som utgör ett centralt samhällssystem. Brottsligheten har också, som konstaterats under åtalspunkten 1, tillfogat Pensionsmyndigheten en synnerligen kännbar ekonomisk skada."

Försvaret har invänt att mildare påföljd  borde dömas ut då det gått lång tid sedan de misstänkta gärningarna. Inte heller detta köper tingsrätten:

"Med hänsyn till målets omfattning och komplexitet kan det inte anses ha förekommit dröjsmål av sådan beskaffenhet att de tilltalades rätt till rättegång inom skälig tid har kränkts. Någon reducering av fängelsestraff ska därför inte ske på denna grund."

Både Mark Bishop och Max Serwin ska förbli häktade enligt domen då "konkret flyktfara föreligger".

Kostnaderna för försvaret för de fyra dömda kommer att stanna på staten. Totalt delar advokaterna på omkring 15 miljoner kronor.

Domen kan överklagas.

Platsannonser

Logga in