Ekobrottsmyndighetens entrédörr. Foto: Ekobrottsmyndigheten
Ekobrottsmyndighetens entrédörr. Foto: Ekobrottsmyndigheten
Ekobrott

Dom mot två bloggande ekonomistudenter

Två ekonomistudenter döms till villkorlig dom och böter för så kallad pump & dump.

Publicerad 2019-10-16

Stockholms tingsrätt dömde i går två bloggande ekonomistudenter för att systematiskt under fyra månader ha tryckt upp aktiekurserna i sammanlagt tio bolag på Aktietorget (nuvarande Spotlight) och Nasdaq First North för att sedan sälja ut alla sina aktier.

Tingsrätten ansåg att de hade gjort sig skyldiga till otillbörlig marknadspåverkan, grovt brott. Straffvärdet motsvarar 1 års fängelse men på grund av deras unga ålder stannande påföljden vid villkorlig dom och böter. 

Domstolen förverkade också drygt 900 000 kronor vilket motsvarar vinsten på dessa aktieaffärer. Det förverkade beloppet tillfaller staten.

De åtalade ekonomistudenterna köpte på sig aktier och publicerade sedan investeringsrekommendationer för att på mycket kort tid därefter sälja av hela innehaven till kurser långt under de riktkurser som de själva angett.

Under påhittade signaturer publicerade de investeringsrekommendationer på finanssajten Redeye. Sedan kommenterade de dessa på olika aktieforum på nätet, som bland annat Placera och DI Börssnack och Facebookgrupper som Aktieraketer.

Tingsrätten skriver i domen: ”Sammantaget anser tingsrätten att samtliga investeringsrekommendationer har varit vilseledande genom bl.a. rubriksättningen och angivandet av riktkurser de själva inte avsett att följa samt att de genom hänvisningar och länkar spridits i syfte att gynna Xxxs och Yyys (reds anm.) egna positioner i de finansiella instrumenten”. 

Av domen framgår också att det varit fråga om en brottsplan, beskrivet som så kallad ”Pump & Dump”.

Tingsrätten skriver att ”agerandet sammantaget följer ett så pass tydligt mönster att de är att anse som en brottsplan. Agerandet framstår som systematiskt, medvetet och resultatinriktat. Mot den bakgrunden anser tingsrätten att det inte kan ha funnits något annat rimligt skäl till deras handlande än att just stärka marknadspriserna och ge en bild av ett större köpintresse på marknaden än vad som varit fallet, vilket är otillbörligt”. 

Inläggen på olika forum visar enligt Tingsrätten att de haft god kunskap om effekten av sitt agerande, vilket visar att de har haft uppsåt till att otillbörligen påverka marknadspriserna.

Tingsrätten pekar även på att det är tydligt att duon arbetat tillsammans då de genomfört köp och försäljning med endast några minuters avvikelser från varandra samt att deras handel direkt följt publiceringarna av investeringsrekommendationerna.

En forensisk rapport över raderad digital kommunikation mellan ekonomistudenterna visar på diskussion om och placering av handeln. Sinsemellan har de även diskuterat risken för att andra läsare ska kunna koppla ihop de två, hur och när spridningen och haussande ska ske samt vilken tidpunkt och till vilka kurser de ska avyttra sina innehav.

De nu dömda ekonomistudenterna har genomgående uppgett att deras handelsmönster berott på impulsivitet och framfört att de har dålig kunskap om värdepappersmarknaden. Båda har uppgett att deras investeringar grundats på en genuin tro på bolagen och att de vid tidpunkterna för respektive investering trott på de angivna riktkurserna. 

”Tingsrätten anser dock att deras agerande framstår som både välplanerat och utstuderat”, framgår det av domen. 

De två dömda männen pekar på att de har använt sig av friskrivningsklausuler kopplat till investeringsrekommendationerna och därmed belyst riskerna med handel av aktier. därför anser de att investeringsrekommendationerna inte har varit vilseledande. 

Domstolen menar dock att friskrivningsklausulerna i stället fått en motsatt effekt och bidragit till att investeringsrekommendationerna skenbart gett intryck av att vara mer seriösa än de faktiskt varit.

Detta är det första rättsfallet som prövats av en svensk domstol där man använder sig av friskrivningsklausuler i samband med aktiemanipulation på sociala medier.

– Detta mål bekräftar att det är brottsligt att påverka aktiekurser genom vilseledande investeringsrekommendationer och haussande på aktieforum. Man går inte fri bara för att man använder sig av friskrivningsklausuler. Alla former av marknadsmanipulation är allvarlig brottslighet som riskerar att skada förtroendet för vår finansmarknad, säger Jan Leopoldson, kammaråklagare på finansmarknadskammaren vid Ekobrottsmyndigheten.

Platsannonser