Annons

Annons

Deloitte vinner delstrid mot Allra

Allra får inte ut omstridda handlingar från Deloitte, enligt ett beslut från Stockholms tingsrätt.

I en rad skriftväxlingar har Deloitte och Allra tvistat om handlingar som Allra vill få ut från Deloitte. Nu har handläggning i denna delfråga ägt rum och domstolen kommit fram till ett beslut i frågan, enligt ett protokoll från Stockholms tingsrätt.

Stockholms tingsrätt konstaterar att en del av handlingarna som Allra begärt att ta del av från Deloitte ”är sådana att de får anses typiskt sett innehåller yrkeshemligheter. Även övriga handlingar får, mot bakgrund av vad Deloitte anfört i frågan, anses innehålla yrkeshemligheter för Deloitte”.

Domstolen skriver även att det är svårt att avgöra de enskilda handlingarnas relevans och bevisbetydelse efter Allras redogörelser.

Annons

Annons

”Tingsrätten ifrågasätter exempelvis på vilket sätt handlingar ur revisionsakten avseende räkenskapsåret 2015 har betydelse som bevisning i fråga om huruvida Deloitte har lagt ner arbete som påstås under januari/februari 2017 eller om detta arbete haft karaktären av revision”.

Deloitte har i tidigare yttranden anklagat Allra för så kallad fishing expedition. Att handlingarna som Allra begär ut i detta mål egentligen inte har något med detta mål att göra utan att man söker bevis till något annat mål. Även Stockholms tingsrätt nämner detta då man inte kan avgöra vilken relevans och bevisbetydelse handlingarna har i målet.

”Dessa omständigheter medför dessutom, särskilt mot bakgrund av Allras i svaromålet framställda avisering om ett eventuellt framtida skadeståndsanspråk mot Deloitte, att det finns skäl att anta yrkandet till viss del utgör en s.k fishing expedition från Allras sida”.

Tingsrätten bedömer att Allras yrkande om processuell edition samt materiell edition ska avslås i sin helhet. 

Handläggningen ägde rum den 2 oktober 2018 i parternas utevaro.

Deloittes ombud är Magnus Stålmarker på Baker & McKenzie Advokatbyrå.

Allras ombud är Marcus Johansson, Daniel Waerme och Olof Malmberg från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå.

I målet har Deloitte väckt talan mot Allra och yrkat om 978.900 kronor samt ränta och ersättning för rättegångskostnader. Kapitalbeloppet avser en påstådd fordran gällande arbete i form av utökad granskning som Deloitte utfört i Allra i samband med revision av årsbokslut 2016.

Allra har i en genstämning yrkat 210.375 kronor avseende ett arvode som Allra betalat till Deloitte som man vill ha återbetalt för revisionsuppdraget. Allra anser att Deloittes begärda arvode inte är skäligt och bestrider de påstådda nedlagda timmarna som Deloitte vill ha betalt för.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons