Debatt

Varje sekund räknas om jobben ska räddas

De ekonomiska stödpaket som regeringen presenterat når inte hela vägen, utan vi löper en hög risk för att landet glider in i mångårig massarbetslöshet och ekonomisk depression. Det skriver entreprenörerna Fredrik Wilkens och Thomas Lassen.

Uppdaterad 2020-03-25
Publicerad 2020-03-25
Fredrik Wilkens

Läget är extraordinärt allvarligt, men det finns goda skäl att anta att situationen till följd av coronaviruset är snabbt övergående. I ett läge där stora delar av efterfrågan i ekonomin helt upphört bör ekonomiska stödåtgärder inriktas på att rädda företag för att undvika permanent förlust av 100 000-tals arbetstillfällen. Åtgärderna bör utformas så de erbjuder företag omedelbar kostnadsminskning, samtidigt som arbetstagarnas trygghet säkras. Dessutom måste hinder undanröjas för fortsatt drift av företag under krisen. 

Vi föreslår att följande ekonomiska stödåtgärder genomförs omedelbart:

• Staten tar upp till 100 procent av kostnaden enligt det nyligen införda systemet för korttidspermitteringar.

• Även arbetsgivare som saknar kollektivavtal ges möjlighet att välja vilken personal som måste permitteras. Dagens system kräver att samtliga anställda omfattas av åtgärden.

• Möjlighet att "frysa” företag införs som alternativ till likvidation eller konkurs. I praktiken innebär vårt förslag att företagets åtaganden blir frysta och verksamheten pausas med omedelbar verkan. Företaget kan och ska åta sig att återstarta verksamheten vid en senare tidpunkt. Samtliga anställda permitteras under tiden för frysningen.

• Säkerställ förtroendet för betalningar mellan företag genom att uppdra åt myndighet att återförsäkra fakturaköp till en fast nominell avgift. Det underlättar fortsatt drift av företag som äger sådana förutsättningar.

• Borttagande av krav på ränta för företagares återlån av redan inbetalda skatter samt utsträckt kredittid från dagens tre månader till sex månader.

Thomas Lassen

• Undanta företagares återlån av skatter från personligt betalningsansvar. Det existerande personliga betalningsansvaret innebär att det i många fall blir mer fördelaktigt för företagare att sätta företag i konkurs, än att rädda företaget och därmed arbetstillfällen.

• Inför möjlighet för företag att sälja fast och lös egendom till staten till en viss procentsats av egendomens marknadspris, under förutsättning att företaget samtidigt ingår avtal om återköp till samma pris vid senare tidpunkt. Tidigareläggning av tidpunkt för återköp kan påkallas av båda parter. Företaget behåller under tiden brukanderätten och underhållsskyldighet för egendomen. Åtgärden frigör omedelbart likviditet för företag och öppnar ytterligare en möjlighet för företagare att övervintra krisen.

Våra förslag går i stora delar stick i stäv med den politiska grundsyn vi företräder. Men när vi står inför risk för mångårig massarbetslöshet och ekonomisk depression kan vi inte låsa oss vid ideologier, utan nu krävs okonventionella, extrema men framför allt snabba åtgärder för att rädda 100 000-tals arbetstillfällen. Varje sekund räknas!

Fredrik Wilkens
Styrelsemedlem i distrikt Stockholm, Medborgerlig Samling

Thomas Lassen
Styrelsemedlem i distrikt Stockholm, Medborgerlig Samling

Platsannonser

Logga in