Hanna Raftell, Fimento
Debatt

Tillsammans kan vi bygga en modernare och mer cirkulär kapitalmarknad 

För att modernisera processer kring exempelvis kreditprövning och prissättning av kapital behöver banker och företag ta hjälp av fintechbolagen som mellanhand, menar Hanna Raftell, vd på Fimento. 

Publicerad 2021-08-03

Under pandemin har många företag, såväl små som stora, behövt ansöka om lån och annan finansiering som en brygga för att ta sig ut på andra sidan. Tyvärr sker kreditprövningar vid låneansökningar ofta på ett mycket ineffektivt sätt. Den data som prövningen bygger på är ofta inaktuell och då att den till stor del sker manuellt finns det en subjektiv aspekt som inte är önskvärd. En del av kreditprövningen innebär ofta att titta på årsredovisningar som i värsta fall kan vara 18 månader gamla. Om man till exempel tittar på bolag inom hotell- och restaurangbranschen kan årsredovisningen från 18 månader sedan se mycket bra ut, medan verkligheten idag efter pandemin är helt annorlunda. Att grunda beslut på inaktuell data leder tyvärr ofta till felaktiga beslut. 

Här fyller fintechbolag en viktig funktion genom att erbjuda olika API-kopplingar och möjliggöra en insamling av en större mängd aktuell data för att tillhandahålla bättre kreditprövningar och snabbare hanteringar. 

En brygga mellan SME:s och storbankerna 

På Fimento hör vi ofta från våra små- och medelstora företagskunder (SME:s) att de skulle kunna växa snabbare och anställa fler människor om de hade större och enklare tillgång till kapital. Men på grund av krångliga och långsamma kreditprövningsprocesser stryps tillgången när den behövs som mest. Det har vi särskilt märkt under pandemin: bolag som i övrigt klarar sig bra har gått under utan bryggfinansiering i dessa tuffa tider. Med snabbare och mer dataaktuella kreditprövningar hade dessa företag kanske inte behövt gå i konkurs. 

Fintechbolagen har med hjälp av betaltjänstdirektivet PSD2 och API:er möjlighet att kunna titta på ett företags bankkonto och bokföringsdata i realtid; när vi kan använda det som underlag vid en kreditprövning blir resultaten långt bättre samt gynnar både företaget och kreditgivaren. 

Vi ser ett gap i användargränssnittet – bankerna har värdefull infrastruktur som fintechbolag kan bygga vidare på. Tyvärr anses sällan mindre företag vara tillräckligt lönsamma för bankernas kostsamma manuella hantering. Det är just i detta användargränssnitt där vi som fintechbolag kan bygga vidare på det bankerna redan tillhandahåller. Genom att samarbeta kan vi ta fram aktuell data, bygga olika

API-kopplingar mellan olika finansiella aktörer och tjänster för att bolaget sedan ska kunna erbjuda bättre produkter till slutkunden.

Behåll kunden in-house med embedded finance 

Bolagen gynnas inte bara av fintechbolagens API:er när det kommer till kreditprövning och tillgängliggörandet av kapital, utan även av möjligheten till embedded finance. De annars så långa hanteringarna kan leda till fel beslut för att man har fel eller för lite beslutsunderlag – men det kan även gå så lång tid att kunden försvinner eller hittar en finansiär som är snabbare. Man riskerar helt enkelt att förlora affärer. Över tid kan bolaget istället bygga en djupare relation med sina slutkunder, där man behåller kundrelationen hos sig, som icke-finansiell aktör med en embedded finance-lösning, istället för att släppa iväg kunden till en bank. 
Banker i sin tur gynnas av att använda fintechbolag som mellanhand genom att det öppnar upp möjligheten för att göra fler och mer varierade affärer och samarbeten. Sveriges banker har en fin infrastruktur; de har djupa relationer med sina kunder och undersökningar visar att kunderna har en väldigt stark tillit till bankerna. Vad bankerna inte har är det agila sättet att arbeta på och nå ut till kunden när det gäller just användargränssnittet. Bankernas infrastruktur bygger ofta på äldre system som kan vara utmanande att utveckla, varför man istället väljer att skapa nya lösningar parallellt. Här kan bankerna ta hjälp av fintechbolagens modernare teknik; något många banker redan insett. 

”A caring economy is a sharing economy” 

Jag vill också lyfta hur samarbetet mellan bolag, fintech och banker kan gynna samhällsutvecklingen på flera plan. 

Samarbetet skulle bidra till demokratiseringen av finansbranschen genom att allokera kapitalet mer effektivt, vilket möjliggör mer rättvisande prissättning. Prissättningen av kapitalet, alltså räntorna, blir mer korrekt med en kreditprövning som bygger på mångsidig och aktuell data, analyserad och kategoriserad på ett objektivt vis för att eliminera mänsklig bias. Investerare i finansbranschen söker bästa möjliga avkastning till lägsta möjliga risk. Om man kan ta en så kalkylerad risk som möjligt kommer det också att gynna samhällsutvecklingen. De aktörer som kan förädla kapitalet kommer då kunna hitta kapital, även om man är en mindre aktör (SME). 

En annan aspekt på varför samarbetet mellan bolag, bank och fintech kan gynna samhällsutvecklingen är genom att göra det möjligt med en mer cirkulär ekonomi och även en “sharing economy”. Precis som delat samåkning bidragit till en mer effektiv allokering av resurser för de som vill köra bil kan även företag dela på tillgångar genom att nyttja olika finansieringslösningar, och även ta finansieringen utanför balansräkningen. Hållbara investeringar är centrala ur ett såväl nationalekonomiskt som ett miljömässigt perspektiv, varför det ligger på oss aktörer på marknaden – vare sig det handlar om företag, banker eller fintechbolag – att samarbeta och dela på resurser för att komma så nära en hållbar, cirkulär ekonomi vi kan. 

Hanna Raftell
Vd, Fimento

Platsannonser

Logga in