En klar majoritet av advokaterna som processar i skattemål anser att förvaltningsdomstolarna är partiska, skriver Sven-Åke Bergkvist och Patrick Krassén vid organisationen Rättvis Skatteprocess.
En klar majoritet av advokaterna som processar i skattemål anser att förvaltningsdomstolarna är partiska, skriver Sven-Åke Bergkvist och Patrick Krassén vid organisationen Rättvis Skatteprocess.
Debatt

Rättssäkerheten på skatteområdet behöver lagändringar

En majoritet av advokaterna som processar i skattemål anser att förvaltningsdomstolarna är partiska. 69 procent tycker inte att går att förstå hur domstolen resonerat. Sven-Åke Bergkvist och Patrick Krassén från stiftelsen Rättvis skatteprocess har tre förslag på hur statistiken kan förbättras.

Publicerad 2019-06-17

Rättssäkerheten på skatteområdet har länge varit eftersatt. Därför var det mycket välkommet att Thomas Rolén, kammarrättspresident för Kammarrätten i Stockholm, tog initiativ till en arbetsgrupp bestående av medarbetare på Skatteverket, advokater och domare med syfte att förbättra handläggningen av skattemål. I dagarna lämnade gruppen sin slutrapport som innehöll många vettiga påpekanden, men fler åtgärder behövs.

Arbetsgruppens arbete har sin bakgrund i den Demoskopundersökning vi på Rättvis skatteprocess tog fram för drygt ett år sedan. Undersökningen vände sig till samtliga advokater i Sverige och resultatet var mycket oroväckande.

En klar majoritet av advokaterna som processar i skattemål – 61 procent – angav att förvaltningsdomstolarna är partiska, och endast 12 procent ansåg att de är opartiska. Bland advokater som processar i andra domstolar, främst allmän domstol, är det endast 7 procent som sade att domstolen upplevs partisk.

Något annat som advokaterna som processar i skattemål riktade hård kritik mot var hur domarna motiveras. 69 procent ansåg att det oftast inte går att utläsa i domarna hur domstolen resonerat när den dömt. Motsvarande siffra för advokater som processar i andra domstolar var 17 procent.

Mot bakgrund av detta var det mycket välkommet att både Domstolsverket, Advokatsamfundet och Skatteverket agerade handlingskraftigt och tillsatte den arbetsgrupp som nyligen lämnat sin slutrapport.

Många av slutsatserna i rapporten är goda och väl avvägda. Det välkomnar vi. Det finns flera förslag på förtydligade och ändrade rutiner som kommer bidra till ökad rättssäkerhet.

Tyvärr är inte gruppens förslag tillräckliga. Vår önskan är att gruppen skulle vågat gå vidare och föreslagit möjliga lagändringar till riksdagen. Problemet på skatteområdet är djupare rotat i domstolarnas och Skatteverkets handläggning.

Vi ser gång på gång hur privatpersoner och småföretagare hamnar i kläm i ett system som inte är tillfredsställande utformat. Tyvärr är inte ändrade rutiner tillräckligt för att åtgärda detta, utan det krävs ytterligare åtgärder, varav en del kräver ändrad lagstiftning:

Gör det lättare att få anstånd när ett skattebeslut överklagas. I dag kan Skatteverket utan vidare sälja en skattskyldigs hem eller övriga tillgångar – utan att det underliggande skattemålet prövats av domstol. I vart fjärde mål där Skatteverket inte beviljar anstånd och som sedan överklagas förlorar staten det underliggande målet. Självfallet är det helt oacceptabelt.

Det måste bli lättare för den som försvara sig mot Skatteverket att få ersättning för sina rättegångskostnader. I dag kan man vinna mot staten utan att få en krona i ersättning för de kostnader man haft för att tillvarata sin rätt. Högsta förvaltningsdomstolen förtydligade visserligen praxis nyligen, men det är osäkert vad den domens egentliga innebörd blir.

Öka specialiseringen i domstolarna. Skattemål är komplexa och det är långt från alla förvaltningsrätter som har tillräckligt med målunderlag för att kunna upprätthålla en tillfredställande skatteexpertis.

Sven-Åke Bergkvist, ordförande Rättvis skatteprocess, Patrick Krassén, verkställande ledamot i insamlingsstiftlensen Rättvis skatteprocess.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in