Rättssäkerheten är eftersatt i skattemål, skriver Sven-Åke Bergkvist, ordförande för Rättvis skatteprocess och Senior Adviser på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, och Carl Göransson, vd för Rättvis skatteprocess.
Debatt

Dyrt för den som får rätt mot Skatteverket i domstol

Har du råd att möta Skatteverket i domstol? Frågan kan först te sig absurd, men den är inte orimlig, skriver Sven-Åke Bergkvist och Carl Göransson på Rättvis Skatteprocess.

Publicerad 2018-10-04

Att processa i skattemål är dyrt. En duktig jurist eller advokat kostar flera tusen kronor i timmen. Och vid vinst är det inte säkert att du får fullt täckning för dina rättegångskostnader.

I en SOU från 2013 konstaterades att man i snitt får 49 procent av sina kostnader för ombud täckta vid hel eller delvis vinst i mål där man möter Skatteverket. Resterande 51 procent får man ta ur egen ficka – även i de mål där man helt utan egen förskyllan fått Skatteverket efter sig. 

Praxis på området har länge varit eftersatt, men nyligen meddelade Högsta förvaltningsdomstolen prövningstillstånd i ett mål gällande ersättningar i skattemål. Företaget hade yrkat på en ersättning om 443 140 kronor men endast medgivits 50 000 kronor. 

Resterande summa på 393 140 kronor tyckte domstolen och Skatteverket att företaget skulle betala ur egen ficka – trots att det vunnit målet i sin helhet. 

Skatteverket tyckte det var skäligt att bolaget skulle ersättas för 18 arbetade timmar. 

Myndigheten själv lade enligt ett medialt utspel 12 000 arbetsdagar på samtliga mål, men då ingick även andra bolag och till viss del andra frågor i domstolsprocesserna. Givet dess komplexitet är det dock svårt att tro att arbetstiden vid detta mål endast uppgått till två och en halv arbetsdag, utan sannolikt har Skatteverket lagt betydligt mer tid. 

Det här är bara ett exempel på hur rättssäkerheten är eftersatt i skattemål. Rättssäkerheten i skatteförfarandet har länge debatterats av advokater och intresseorganisationer. Mot bakgrund av detta tog vi på Rättvis skatteprocess i våras fram en Demoskopundersökning som visar att situationen är allvarlig i domstolarna. 

En klar majoritet av advokaterna som processar i skattemål – 61 procent – anser att förvaltningsdomstolarna är partiska, endast 12 procent anger att de är opartiska. 

Något annat advokater som processar i skattemål riktar hård kritik mot är hur domarna motiveras. 69 procent anser att det oftast inte går att utläsa i domarna hur domstolen resonerat när den dömt.

Skatteadvokaterna är också mycket kritiska till förvaltningsdomstolarnas förmåga att värdera bevis. Fler än fyra av fem anser att bevisprövningarna i förvaltningsdomstol för det mesta inte får ett rimligt utfall. Det innebär att advokaterna anser att det återkommande inte spelar någon roll hur bra bevis man har för sin fråga – förvaltningsdomstolarna bortser ändå i många fall från dem. 

Sammanfattningsvis svarar två av tre advokater att processerna i förvaltningsdomstol inte håller tillfredsställande kvalitet. Bland de som processar i övriga domstolar är endast en av tio av den uppfattningen.

Om man ska tro på advokaterna är mycket av rättssäkerheten eftersatt i förvaltningsdomstolarna, och det medför ökad anledning att ha med sig ett ombud. Därför är det mycket synd att man inte får full ersättning vid vinst. 

När ersättningsreglerna ser ut som de gör blir skattemål en klassfråga, där de som har mycket pengar har råd att försvara sig och den som är av mer normal inkomst lämnas helt till myndigheternas och domstolarnas välvilja.

Sven-Åke Bergkvist
ordförande för Rättvis skatteprocess och Senior Adviser på Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Carl Göransson
vd för Rättvis skatteprocess

Platsannonser