Annons

Annons

Henrik_Noren_1.jpg

Henrik Norén, Managing Director and Partner på ​​​​​​​Nordicus Capital
Henrik Norén, Managing Director and Partner på ​​​​​​​Nordicus Capital

Blandfondernas fina resa har kommit till sin slutstation

Drygt 40 procent av det totala fondsparandet i Sverige är placerat i blandfonder. För de fondsparare som tror att blandfonder är en säker hamn i oroliga tider, kommer sannolikt besvikelsen bli stor. Det skriver Henrik Norén, Managing Director and Partner på Nordicus Capital.

Svenska fondsparare öser in pengar i traditionella blandfonder och räntefonder. Dessa fondkategorier utgör nu cirka 40 procent av svenskarnas totala fondsparande, enligt Fondbolagens Förenings statistik.

De traditionella ränte- och blandfonderna kommer dock tyvärr inte att vara den säkra hamn som många verkar tro, framförallt beroende på det rekordlåga ränteläget samt en ökad korrelation mellan de två tillgångsslagen Aktier & Räntor. Dessutom visar statistik att fondförvaltare generellt är dåliga på timing, det vill säga att med framgång exempelvis allokera mellan aktier och räntor i oroliga tider. Lösningen på båda dessa problem kan vara en ny typ av blandfond, utan innehav i obligationer och utan inslag av ”human error”.

Att minska sin riskexponering genom att allokera en del av sin investeringsportfölj från aktiefonder till räntefonder och/eller blandfonder har historiskt fungerat väl, då korrelationen mellan aktiemarknad och räntemarknad varit låg eller t o m negativ (se tabell, nedan). De båda tillgångsklasserna har därmed - i oroliga tider - kompenserat för varandra och reducerat risken för kraftiga värdeminskningar i en portfölj bestående av både aktier och räntor. Sedan finanskrisen 2008 har centralbankernas konstgjorda andning emellertid satt de normala reglerna ur spel. Såväl aktiemarknad som räntemarknad har gått som tåget, vilket givit enorma inflöden till fonder generellt och till blandfonder i synnerhet.

Annons

Annons

Korrelation mellan MSCI World & Barcalys Global Aggregate Bond*

10 år innan finanskrisen (Sep 1998 - aug 2008)        -0,21

Under finanskrisen (Sep 2008 - dec 2008)                  0,97

Start på nuvarande "Bull market" (Sedan mar 2009)   0,23

* Källa: Financial Express    

Enligt Fondbolagens Förenings fondstatistik är i dag drygt 1 000 miljarder kronor placerade i blandfonder. Om vi inkluderar korta och långa räntefonder är vi uppe i närmare 1 700 miljarder kronor, vilket motsvarar drygt 40 procent av det totala fondsparandet i Sverige! Tyvärr har vi nu kommit till vägs ände. Räntenivåerna är rekordlåga och aktiemarknaden har visat svaghetstendenser. Risken att vi under de närmaste åren får se en mindre gynnsam aktiemarknad i kombination med en vikande obligationsmarknad är uppenbar. Många fondsparare har uppmärksammat att aktiemarknaden nu är oviss och har av gammal vana viktat om sitt fondsparande, från aktiefonder till bland- och räntefonder. För de fondsparare som tror att dessa fonder är en säker hamn i oroliga tider, kommer sannolikt besvikelsen bli stor.

En ny generation blandfonder behövs, som inte bygger på en låg korrelation mellan aktier och räntor. Lösningen kan vara enkel. Genom en aktiv allokering mellan aktier och kassa, kan en riskprofil i linje med en blandfond erhållas samtidigt som avkastningspotentialen kan ökas jämfört med en traditionell blandfond. Genom att addera Artificial Intelligence och Machine Learning till allokeringsbesluten uppnås ytterligare en fördel; Vi har eliminerat risken att fondförvaltaren tar förhastade och felaktiga beslut i oroliga tider, vilket historiskt har varit vanligt.

Ett exempel på den nya generationens blandfond är Sanlam Managed Risk Fund (UCITS), som genom sin enkelhet (global aktieexponering och kassa) och eliminering av traditionell ränterisk (inga obligationsinnehav), tillför ett tydligt mervärde jämfört med en traditionell blandfond. Fonden har en passiv exponering mot de globala aktiemarknaderna och en aktiv allokeringsstrategi. Med hjälp av en "AI Machine Learning investment engine” som läser av prisrörelser i marknaden, bestäms fondens nettoexponering mot aktiemarknaden till mellan 10 och 90 procent.

Fonden kan på detta sätt uppvisa följande karaktäristika:

  • Kortare ”recovery period” jämfört med konservativa fonder
  • En riskprofil i nivå med traditionella blandfonder
  • Bättre avkastningspotential än s k aggressiva fonder

Denna ”superförvaltare” sover dessutom aldrig, tar aldrig semester och stannar aldrig hemma med sjuka barn. AI-tekniken bedöms kunna utmana stora delar av den traditionella fondindustrin under de kommande fem-tio  åren.

Fondens hedgade SEK-klass finns tillgänglig på Nord Fondkommissions fondplattform. Fondens SEK-andelsklass hade under 2018 en tuff resa på grund  av kronans försvagning mot amerikanska dollarn. Fondens ohedgade USD-andelsklass är dock bäst i sin Morningstarkategori (USD Flexible Allocation) sedan den övergick till 100 procent AI (juni 2017). Även denna andelsklass finns tillgänglig i Sverige.

 

Henrik Norén
Managing Director and Partner
Nordicus Capital

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons