Fonder

Därför sparkades Magnusson från Första AP-fonden

Första AP-fondens vd Johan Magnusson sparkades från sitt uppdrag efter att ha handlat aktier privat vid börsintroduktionen av John Mattson Fastighetsföretagen.

Uppdaterad 2019-09-05
Publicerad 2019-09-04

Första AP-fonden lämnar nu ytterligare information om bakgrunden till vd Johan Magnussons avgång.

I söndags, den 2 september, meddelade Första AP-fonden att styrelsen beslutat att entlediga Johan Magnusson från befattningen som vd mot bakgrund av att han brutit mot fondens interna regelverk. 

Den händelse som styrelsen anser bryter mot det interna regelverket avseende innehav och handel med finansiella instrument inträffade under våren. 

Första AP-fonden deltog då som ankarinvesterare i börsintroduktionen av John Mattson Fastighetsföretagen. Beslutet att delta i börsintroduktionen togs av vd Johan Magnusson.

Johan Magnusson tecknade sig även privat i introduktionen. Efter att tilldelning av aktier skett och börsintroduktionen genomförts registrerade vd transaktionen i de etablerade system för innehavsrapportering som fonden upprättat.

Compliance-funktionen på AP-fonden gjorde bedömningen att agerandet stod i strid med regelverket som förbjuder en anställd att utnyttja kunskap om fondens placeringar eller handla i finansiella instrument där fonden för tillfället gör eller inom kort kan förväntas göra affärer för fondens räkning, där sådan kunskap finns. 

Enligt AP-fonden förbjuder regelverket också en anställd som har rätt att lägga order för fondens räkning att samtidigt eller i omedelbar anslutning lägga order för egen räkning. Agerandet är heller ej i linje med fondens ”Värdegrund och etikpolicy” och ”Policy för hantering av intressekonflikter”.

I ett PM framtaget av Compliance, som var underlaget till styrelsens beslut, framgår det:

"Då Johan M var den som fattade beslutet om fondens investering anser compliance-funktionen att fondens policy förhindrar Johan M att samtidigt handla privat i bolaget. När fonden gör affärer ska den som har kunskap om sådan investering inte samtidigt investera i samma bolag för egen räkning, just för att inte misstänkas använda information som erhållits inom ramen för anställningen för egen vinning".

Johan Magnusson uppger dock, enligt PM:et, att han inte gjort något fel och att hans privata transaktion "inte strider mot fondens policy då prospektet (med all relevant och uppdaterad information om bolaget) med information om att fonden hade för avsikt att investera var offentligt" då han anmälde intresse om tilldelning av aktier. Han har även pekat på att avtalet om fondens investering hade tecknats drygt tre veckor före han önskade köpa aktier i bolaget vid börsintroduktionen.

Efter börsintroduktionen meddelade Johan Magnusson compliance-funktionen om sina privata investering. Vid ett avstämnigsmöte en vecka efteråt diskuterar vd och compliance investeringen som ifrågasätts redan då. De kommer överens om att meddela AP-fondens ordförande i en gemensam skrivelse. Den 5 juli informeras styrelseordföranden. Den 6 augusti kommer man överens om att meddela resterande styrelsemedlemmar.

Vid det ordinarie styrelsemötet den 30 augusti beslutade styrelsen att entlediga Johan Magnusson med omedelbar verkan.

Av styrelseprotokollet framgår det:

"Styrelsen ställde sig bakom compliance funktionens bedömning i det bilagda beslutsunderlaget och bedömde därför att Johan Magnusson inte längre har styrelsens fortsatta förtroende. Styrelsen beslutade att säga upp Johan Magnusson avtalsenligt per den 2019-09-02 med 18 månaders uppsägningstid samt arbetsbefria honom med omedelbar verkan. Styrelsen beslutade att utse fondens chefsjurist Teresa Isele som tillförordnad vd".

Platsannonser