Björn Riese och Charlotte Kronblad.
Juridik

Därför har många advokatbyråer splittrats

Advokatbyråer konsolideras och avknoppas. Realtid har pratat med experterna Charlotta Kronblad och Biörn Riese om orsakerna till förändringarna och vilka konsekvenserna blir. 

Uppdaterad 2019-11-15
Publicerad 2019-11-14

Biörn Riese har varit verksam inom juristbranschen länge. På 80-talet när han inledde sin juridiska karriär var det inte så vanligt att jurister bytte advokatbyrå utan man arbetade på en och samma byrå under större delen av sitt liv. 

Idag ser verkligheten annorlunda ut; den yngre generationen jurister har andra krav än den äldre och rörligheten på arbetsmarknaden har blivit större, byråer konsolideras och nischbyråer växer fram. Till exempel gick den affärsjuridiska advokatbyrån Hamilton nyligen ihop med den norska jätten Schjødt, advokatbyrån Nova splittrades och flera avhoppare från Setterwalls advokatbyrå slog sig samman med jurister från Skeppsbron Skatt och Deloitte och startade den skatterättsliga nischbyrån Unum Tax. 

Dessutom ökar konkurrensen från revisionsbyråerna som bygger upp egna juristavdelningar, juristbyråer som erbjuder sina klienter standardiserade lösningar och internationella advokatbyråer som konkurrerar om uppdragen när klienterna blir mer internationella. 

Biörn Riese förklarar utvecklingen med två orsaker; interna och externa faktorer. De interna faktorerna kan bygga på missnöje med partnerstrukturen, förklarar han. Man upplever helt enkelt att partnerskapet inte fungerar, att det finns intressekonflikter eller att man har olika uppfattningar om hur byrån ska bedrivas. Det kan finnas många olika uppfattningar och viljor inom en byrå om hur man till exempel ska anpassa sig till de möjligheter som digitaliseringen ger upphov till. 

– De olika viljorna kan röra affärsmodellen, organisationsformen, vilka rättsområden man ska fokusera på och på vilket sätt byrån ska bedrivas. Finns det många olika uppfattningar kan det vara svårt att styra byrån i en riktning, säger Charlotta Kronblad, forskare vid Chalmers. 

De externa faktorerna hänger samman med klienterna och medarbetarna. Klienterna ställer allt högre krav när det gäller tillgänglighet, resultat och kostnadseffektivitet. Medarbetarnas krav förändras också över tiden.

Det här är en naturlig utveckling som hänger samman med samhällsförändringarna och utvecklingen inom IT, AI, digitaliseringen och globaliseringen, menar Biörn Riese. 

– Byråerna måste möta de nya kraven och behoven. Därför sker det också en transformation inom byråvärlden.

Även prismodeller och den interna strukturen på byråerna är under förändring. 

– Man frågar sig allt mer hur man ska ta betalt för tjänsterna och hur partnerstrukturen ska se ut. Enklare och mer standardiserad juridik kan man inte ta betalt för på samma sätt som tidigare. Mer kvalificerad juridik kräver fler specialister. En partnerstruktur förutsätter också medarbetare som vill arbeta på en och samma byrå mer långsiktigt, säger Biörn Riese.

En förutsättning för lönsamhet är enligt Biörn Riese att organisationen är anpassad till vad man gör. Mellanstora byråer som vill erbjuda klienten ett fullservicekoncept är därför extra utsatta, eftersom man vill erbjuda en bred rådgivning utan att ha tillräckligt stora muskler. Deras chans till överlevnad tror Biörn Riese är att de satsar på att vårda sina klienter.

 – Verkligheten blir allt mer komplicerad så det kan vara svårt att vara alla till lags. Men, om man satsar på att vårda de kundrelationer som man har kan man komma långt. Så länge klienten upplever ett förtroende för rådgivaren och uppfattar rådgivningen som prisvärd, finns det utrymme för olika aktörer att verka. För mellanstora byråer kan det vara särskilt viktigt att se över tjänsteutbudet, så att man inte erbjuder samma tjänster som alla andra. 

Biörn Riese tror inte att advokatbyråernas ställning är hotad.

–  Med advokattiteln följer stränga krav på advokatsekretessen. Det är en viktig fördel för många klienter och en stor konkurrensfördel för advokatbyråerna. Specialisterna kommer fortfarande att behövas liksom kvalificerad juridik som kräver stora resurser. 

Är det här en positiv utvecklingen för klienterna?
– Ja, det är det. En större variation av det juridiska utbudet innebär att klienten kan få mer klientanpassad och kostnadseffektiv rådgivning. Byråerna kommer att fokusera än mer på hur klienterna vill köpa juridik, inte på hur juristerna vill sälja sina tjänster,  säger Charlotta Kronblad. 

Hur tror ni att juristbranschen kommer att utvecklas?
– Det kommer fortfarande att finna aktörer av olika storlekar och kompetens. Jag tror att det är viktigt att advokatbyråerna följer med i samhällsutvecklingen och anpassar sig efter både medarbetarnas och klienternas behov. Byråerna behöver betrakta sig själva som en del i en större samhällsstruktur, säger Biörn Riese. 

– Vi kommer att se en ännu större påverkan av digialiseringen på branschen. Det innebär att nya rättsområden kommer att växa fram, att juristerna får nya digitala verktyg att använda i sin verksamhet, nya möjligheter inom affärsinnovation och att man levererar nya tjänster med andra prismodeller, säger Charlotta Kronblad. 

Platsannonser