Börs

Då noteras Readly

Första handelsdagen i Readlys stamaktier förväntas bli den 17 september. Erbjudandet om 59 kronor per aktie motsvarar ett marknadsvärde om drygt 2 miljarder kronor.

Uppdaterad 2020-09-09
Publicerad 2020-09-07

Erbjudandet riktas till institutionella investerare i Sverige och utomlands samt till allmänheten i Sverige. Bolaget har i samband med erbjudandet upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen.

Erbjudandet genomförs till ett fast pris om 59 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde för bolagets aktier om cirka 2 168 miljoner kronor, inklusive de nya aktierna som emitteras i samband med erbjudandet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet omfattar maximalt 7 627 118 nyemitterade stamaktier, och maximalt 4 576 271 stamaktier som erbjuds av säljande aktieägare.

Om samtliga nya aktier förvärvas i erbjudandet kommer bolaget att tillföras cirka 450 miljoner kronor i bruttolikvid före avdrag för transaktionskostnader i erbjudandet. Antalet aktier som säljs av säljande aktieägare i erbjudandet motsvarar maximalt cirka 270 miljoner kronor.

För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet har huvudägaren, på begäran av ABG Sundal Collier, åtagit sig att sälja ytterligare 1 830 508 befintliga aktier, motsvarande cirka 108 miljoner kronor eller högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av erbjudandet.

Förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo och att erbjudandet tecknas till fullo, uppgår Erbjudandet till maximalt 14 033 897 aktier, motsvarande cirka 828 miljoner kronor, vilket motsvarar 38,2 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget efter erbjudandet.

Om erbjudandet fulltecknas kommer antalet utestående aktier i bolaget att öka med 7 627 118 aktier från 29 114 330 aktier till 36 741 448 aktier, motsvarande en utspädning om 20,8 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget efter erbjudandets fullföljande.

Inför erbjudandet har åtta investerare åtagit sig att under vissa villkor, och till samma pris som övriga investerare, teckna aktier motsvarande ett totalt värde om 390 miljoner kronor eller cirka 47,1 procent av erbjudandet, inklusive övertilldelningsoptionen. De åtta investerarnas respektive åtagande har fördelats enligt följande:

Befintliga aktieägare:

Swedbank Robur Fonder: 70 miljoner kronor

Tredje AP-fonden (AP3): 30 miljoner kronor

Consensus Småbolagsfond: 30 miljoner kronor

Nya investerare:

TIN Fonder: 70 miljoner kronor

Handelsbanken Fonder: 70 miljoner kronor

C WorldWide Asset Management: 70 miljoner kronor

Skandia Fonder: 33 miljoner kronor

Skandia Liv: 17 miljoner kronor

Anmälningsperioden för allmänheten pågår från den 8 september till och med den 15 september 2020 och anmälningsperioden för institutionella investerare pågår från den 8 september till och med den 16 september 2020.

Beräknad första handelsdag för bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är den 17 september 2020 och beräknad likviddag är den 21 september 2020.

Erbjudandet är villkorat av att bolaget ska tillföras minst 300 miljoner kronor i emissionslikvid före avdrag för transaktionskostnader.

Aktierna kommer att handlas under kortnamnet "READ".

Platsannonser