Björn Jansson vd och koncernchef för Carnegie Foto:Kristian Pohl/Carnegie
Björn Jansson vd och koncernchef för Carnegie Foto:Kristian Pohl/Carnegie
Finans

Carnegies verksamhet säljs för 0 kronor

PWC och KPMG godkänner Carnegie Investment Banks delningsplan vid överlåtelsen av delar av verksamheten till Strukturinvest.

Uppdaterad 2017-04-20
Publicerad 2017-04-20

Carnegie Investment Banks delningsplan har registrerats vid Bolagsverket och godkänts av dels överlåtande bolags revisorer samt dels övertagande bolags revisorer. Prislappen för överlåtelsen landar på noll.

Carnegie Investment Bank och Strukturinvest Fondkommission har nått en överenskommelse där en överlåtelse sker av verksamheten som består i att erbjuda depå för värdepappersförvar till kunder av tredjepartsdistributörer på den svenska marknaden.

Vid en tidigare intervju med Carnegies kommunikationschef Richard Buch säger han att den delen som säljs till Strukturinvest är ett led i "Carnegies löpande och allt tydligare fokus med rådgivning som kärnaffär".

I delningsplanen framgår det att styrelserna i bolagen anser att överlåtelsen är lämplig då Carnegie Investment Bank avser att upphöra med verksamheten och att verksamheten överensstämmer med Strukturinvests verksamhet.

Av delningsplanen framgår det att inget delningsvederlag utgår utifrån tillgångarnas och skuldernas värden. Verksamheten består av 13.196 depå-/kontoavtal med tillgångar i form av 520 miljoner kronor i likvida medel och 5 miljoner kronor i fordringar avseende utlåning till allmänheten samt – å andra sidan – skulder om 525 miljoner kronor i form av inlåning från allmänheten.  

"Det noteras att samtliga innehav på de depåer som ingår i Depåaffären och som överförs till det Övertagande bolaget till följd av detta avtal, tillkommer innehavarna av depåerna", framgår det av delningsplanen.

Det samlade marknadsvärdet på tillgångarna som kvarstår i Carnegie Investmentbank uppgår till 11.195 miljoner kronor och skulderna uppgår till sammanlagt 11.195 miljoner kronor, allt per den 31 december 2016.

De verksamheter som inte överlåts är arrangemang och distribution av strukturerade produkter till institutioner och därtill kopplad handel samt  arrangemang och distribution av strukturerade produkter och därtill kopplad handel till kunder inom Carnegies privatbanksaffär samt depåerna till institutionerna och privatkunderna. Carnegie Investment Banks handel i syfte att avveckla innehavet i eget lager per den 9 december 2016 övergår heller inte till Strukturinvest. Inte heller rättigheterna till IT- eller affärssysten eller rätten till att använda namnet eller varumärket Carnegie.

Den 3 respektive den 7 april skrev PWC samt KPMG under att det är sakligt och korrekt att något delningsvederlag inte ska utgå eftersom övergången av tillgångar och skulder sammantaget in te medför att värdet på aktierna i Carnegie Investment Bank minskar. De godkände även värderingsmetoden (verkligt värde) samt tillstyrkte att delningen inte medför någon fara för att borgenärerna i Strukturinvest Fondkommission inte ska få sina fordringar betalda. De anser även att det efter delningen finns full teckning för det bundna kapitalet i Carnegie Investment bank.

Det framgår även av Revisorsyttrandet från KPMG att granskningen har begränsats till översiktlig analys av delningsplanen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. "Mitt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision". KPMG anser dock att de bevis som inhämtats är tillräckliga för att bestyrka det ovan nämnda.

Delningsplanen är underskriven av Olof Gustafsson, Bill Malm, Göran Torehall, Jonas Wetterfors, Thomas Olsson och Fredrik Langley från Strukturinvest Fondkommission samt av Bo Magnusson, Ingrid Bojner, Klas Johansson, Anders Johansson, Harald Mix och Andreas Rosenlew som representerar Carnegie Investment Bank samt huvudägaren Carnegie Holding.

Platsannonser