Juridik

Allt fler advokater anmäls till disciplinnämnden

Antalet anmälningar till Advokatsamfundets disciplinnämnd ökade med 12 procent under 2018 samtidigt uteslöts endast en advokat ur samfundet under året.

Uppdaterad 2019-03-19
Publicerad 2019-03-19

Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2018 är publicerad. Av denna framgår det att samfundets disciplinnämnd tog emot 478 anmälningar mot advokater under 2018, vilket är 12 procent fler än under 2017.

Advokatsamfundets styrelse tog också upp 37 disciplinärenden på initiativ av generalsekreteraren under 2018. 

Av totalt 613 ärenden som behandlades inom disciplinnämnden avgjordes de flesta av ärendena, 420 ärenden, av någon av de tre prövningsavdelningar som finns inom disciplinnämnden. Disciplinnämnden i plenum avgjorde totalt 193 ärenden under 2018. Av dem ledde 139 ärenden till att advokaten fick en påföljd. 

I de flesta fall, 82 stycken, blev påföljden för advokaten en erinran medan 34 advokater fick varningar, och 22 advokater fick den näst strängaste påföljden, varning med straffavgift. 

Under 2018 uteslöts en advokat ur Advokatsamfundet, vilket var betydligt färre än under rekordåret 2016 då sex advokater uteslöts. I fjol uteslöts tre advokater. Disciplinnämndens ordförande Börje Samuelsson hoppas nu att detta är ”ett återtåg till ett normaltillstånd med en eller två uteslutningar per år”.

”Samtidigt bör det nämnas att nämnden under 2018 kallade fyra advokater att personligen inställa sig inför nämnden, vilket normalt innebär att nämnden vid föregående behandling av det ifrågavarande ärendet har gjort bedömningen att uteslutning kan komma i fråga som påföljd. Men, som sagt, endast en av advokaterna blev utesluten”, skriver Börje Samuelsson.

Vidare skriver han att antalet personliga inställelser inför nämnden har ökat under de elva år som han varit med. Personliga inställelser ägde även rum under januarimötet samt februarimötet 2019. 

Han skriver även att han ser att antalet ”enkla” ärenden som brukar leda till en erinran kommer bli färre medan det finns tecken som talar för att ”allvarliga” ärenden som leder till varning och straffavgift eller i värsta fall uteslutning kan komma att öka. Han pekar på det ökande antalet inställelser inför nämnden. I dessa allvarliga ärenden finns det inte sällan ”någon form av brottsligt förfarande från advokatens sida”.

De muntliga förhandlingarna är ett rättegångsliknande förfarande där advokaten biträds av en försvarare, och en advokat är utsedd att utföra Advokatsamfundets talan vid förhandlingen. Förhandlingen tar oftast hela förmiddagen i anspråk, ibland hela dagen, uppger Börje Samuelsson.

Börje Samuelsson skriver även att de advokater som vill undvika att hamna hos disciplinnämnden bör avstå från att ta uppdrag som boutredningsman, bodelningsförättare och offentligt biträde i asylärenden. I det senare fallen pekar han på att en del advokater och deras biträdande jurister har åtagit sig ett alltför stort antal uppdrag och i många fall utan erfarenhet på området.

Samfundet poängterar även att antalet advokater ökade med 2 procent under och att trenden i ett längre perspektiv är att disciplinanmälningarna blir färre, trots att Sveriges advokatkår växer kraftigt. Samfundet jämför åren 2000 och 2018. Under 2000 kom nämligen 604 anmälningar in till disciplinnämnden, mot 478 anmälningar under 2018, vilket innebär att antalet anmälningar under den tiden har minskat med 21 procent, trots att advokaterna har blivit 65 procent fler – från 3 635 advokater år 2000 till 6 000 advokater år 2018. 

Platsannonser