Ekobrottsmyndighetens åklagare Thomas Hertz menar att sakkunnigvittnen är skyldiga att svara på de frågor som ställs. Sakkunnigvittnet Ibrahim Mardam-Bey vågar inte ställa upp som vittne med risk för att röja identiteten på sina kunder.
Ekobrott

Allra återkallar vittne efter hot från åklagaren

Ett expertvittne vågar inte vittna under Allra-förhandlingen med rädsla för att röja sekretessbelagd kundinformation. Anledningen är åklagarens hot om häktning om den sakkunnige inte svarar på frågorna, enligt Allra Pensions ombud.

Uppdaterad 2019-12-04
Publicerad 2019-12-04

Sakkunnigvittnet Ibrahim Mardam-Bey från Ankura har rest från Washington, USA, för att delta under förhandlingarna mellan Ekobrottsmyndigheten och Allra Pension samt fondbolagets företrädare. Han hade dock ett villkor: Han kan och vill inte röja sekretessbelagd information rörande sina kunder. Men när åklagaren Thomas Hertz hotade med häktning om han inte svarar på frågorna drog Allrasidan tillbaka vittnet från experten. 

Ibrahim Mardam Bey har arbetat på finansmarknaderna i Schweiz, Dubai och USA under flera decennier. Det framgår under onsdagens förhandlingar. Främst med att arrangera skräddarsydda strukturerade produkter. Trots den kundsekretess som är standard i finansbranschen fick han samtycke från tre av sina kunder att i begränsad utsträckning redogöra för tre transaktioner, enligt Allra Pensions ombud, Marcus Johansson, från advokatbyrån Gernandt och Danielsson.

Marcus Johansson uppger att åklagaren låtit Skattemyndigheten leta efter ”något pikant” om de bolag som Ibrahim Mardam-Bey var verksam vid ”i syfte att han skulle välja att avstå från att närvara, vilket han inte gjorde. Åklagare och Pensionsmyndigheten hävdade då istället hinder, vilket inte heller lyckades."

Ibrahim Mardam-Bey bokade i går en flygbiljett och hotell för att närvara vid förhandlingarna som sakkunnigvittne.

Enligt Marcus Johansson meddelade dock åklagare Thomas Hertz inför förhandlingen att han avsåg att ställa frågor som syftade till att Ibrahim Mardam-Bey, på grund av svenska vittnes- och sekretessregler, skulle tvingas röja inte bara vilken typ av kund det var frågan om i respektive transaktion – utan även själva identiteten på kunden. 

– Åklagare Hertz hotade också med att häktning skulle komma ifråga om den sakkunnige inte svarade på frågorna. Åklagare Hertz angav att någon sekretess enligt hans mening inte rådde enligt svenska regler, säger Marcus Johansson under förhandlingen.

– Vi delar inte den uppfattningen, men vi kan inte heller säga till den sakkunnige att det är uteslutet att åklagare Herzt har rätt. Ställd inför detta – risken att hamna i valet mellan att behöva avslöja identiteten på sina kunder eller häktas – har den sakkunnige avböjt att låta sig höras, fortsätter Marcus Johansson och meddelar rätten att Allra Pension därför återkallar förhöret med den sakkunnige Ibrahim Mardam Bey.

Ibrahim Mardam-Bey, managing director på Ankura och expert på värderingar, trading och asset management, skulle visa att de värdepapper som Gustavias fonder under våren 2012 handlade från Oak Capital var marknadsmässiga, det vill säga att det inte finns något ”överpris” eller ”onödiga avgifter” så som åklagaren har påstått. Den avkastning som affärerna resulterade i, (+27 procent avkastning på knappt sju månader) och att kostnaderna i relation till liknande produkter har varit låga, framgår av rättsutlåtandet.

Expertvittnet åberopades även av Olle Marcusson, Johan Bergsgård och Alexander Ernstberger. Samtliga valde också att återkalla förhöret med expertvittnet.

Åklagare Thomas Hertz förtydligar inför rätten att han inte har fått några handlingar från Dubai från Skattemyndigheten utan att detta är handlingar som han har hämtat in under förundersökningen.

–  Jag har aldrig påstått att det inte skulle kunna råda sekretess utan har sagt att sekretess hindrar inte att ett vittne uttalar sig om de frågorna som är aktuella här i målet. Bara så att vi är tydliga med den saken.

Under onsdagens förhandling förhörs bland annat Olle Marcussons sakkunnigvittne Bertil Johansson, tidigare PWC-revisor. Han vittnar om att verifikationerna för de bokförda transaktionerna i Oak Capital är korrekta och tillräckliga. Det är ombudet Per E Samuelsson som står för förhöret innan det är dags för åklagare Thomas Hertz. Under åklagarens förhör blir det en het diskussion kring sakkunnigvittnesförhören. 

– Som jag sa, jag svarar inte på hypotetiska frågor, säger Bertil Johansson.

Åklagare Thomas Hertz:

– Jo. Du hörs här som vittne under ed så du är skyldig att svara på de frågor som jag ställer till dig. Alla frågor som man får som sakkunnig är hypotetiska. man uttalar sig mot bakgrund av ett underlag som man sedan drar hypotetiska slutsatser om. Hade du hört hur verkligheten såg ut hade du varit ett renodlat vittne. Men nu är du ett sakkunnigt vittne.

Platsannonser