Allra-grundaren Alexander Ernsberger.
Rättstvist

Alexander Ernstberger får rätt av Högsta förvaltningsdomstolen

Det finns anledning att tvivla på att förvaltningsrätten dömt fel i målet där Allra-toppen Alexander Ernstberger överklagat Skatteverkets beslut om anstånd  med betalningen av skatt. Kammarrätten har därför gjort fel i att inte meddela prövningstillstånd. Det uppger Högsta förvaltningsdomstolen i ett färskt beslut.

Uppdaterad 2019-06-11
Publicerad 2019-06-10

Skatteverket beslöt den 18 december 2018 att höja Alexander Ernstbergers inkomst av tjänst för beskattningsåret 2012 med drygt 45 miljoner kronor. Av dessa avser 40,9 miljoner kronor oredovisad lön från Svenska Fondservice, nuvarande Allra. Alexander Ernstberger har överklagat Skatteverkets beslut och bett om anstånd med betalningen av skatten och avgifterna till dess att förvaltningsrätten meddelat dom i mål om eftertaxering avseende beskattningsåret 2012. Han har dock förlorat frågan om anstånd i underinstanserna.

Nu väljer Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, att gå på Alexander Ernstbergers linje.

Förvaltningsrätten beviljade anstånd med 25 procent av inkomstskatten för beskattningsåret 2012. Alexander Ernstberger gick vidare med sin överklagan till Kammarrätten i Stockholm som beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Nu menar alltså Högsta förvaltningsdomstolen att det finns skäl att meddela prövningstillstånd i Kammarrätten och att målen ska avgöras omedelbart.

Alexander Ernstberger hänvisar i överklagan, med hjälp av sitt ombud advokat Carl-Johan Malmberg, till att det rör sig om mycket stor belopp och att detta sannolikt tillhör de större skattemålen i Sverige under senare år.

Hans ombud uppger att det tar tid att läsa sig in på materialet och analysera de juridiska konsekvenserna. Han uppskattar att det sannolikt tar månader för en person som tidigare inte är insatt i ärendet – ändå tog det endast fyra dagar för Kammarrätten att komma fram till att prövningstillstånd inte ska meddelas i målet.

”Det är givetvis en omöjlighet att sätta sig in i ärendena under en så kort period eller ens kunna bilda sig en meningsfull överblick som grund för ett välgrundat beslut”, skriver Carl-Johan Malmberg och lägger till att ett uteblivet anstånd medför ”irreparabla ekonomiska skadeverkningar för Ernstberger”.

HFD hänvisar i sitt beslut till att förvaltningsrätten ansåg att det var tveksamt hur stort skattebelopp som Alexander Ernstberger skulle behöva betala och pekar på att domstolen utan motivering begränsade anståndet till 25 procent av beloppet.

HFD pekar även på att detta är en fråga om efterbeskattning med förhöjda beviskrav och att det handlar om mycket stora belopp samt att någon domstolsprövning av beskattningsfrågan ännu inte har skett.

Vidare pekar hänvisar HFD till att åtal även har väckts med anledning av samma händelseförlopp (warrantaffärerna se faktaruta reds anm.) och att åklagaren yrkar att ett värde av 50,8 miljoner kronor ska förklaras förverkat.

”Mot bakgrund av det anförda finns det anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltningsrätten kommit till. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd i målen”, skriver Högsta förvaltningsdomstolen med beslutet att förvaltningsrättens beslut hävs och att prövningstillstånd ska meddelas i kammarrätten.

Bakgrund

Tvisten rörande Skatteverkets beslut om inkomst av tjänst för beskattningsåret 2012 där myndigheten upptaxerad Alexander Ernstberger med drygt 45 miljoner kronor är ännu inte avgjord i förvaltningsrätten. Men domstolarna tvistar nu om Alexander Ernstbergers anstånd med betalning.

Bakgrunden till inkomstbeskattningen är avtalet mellan GustaviaDavegårdh Fonder och Oak Capital Group där den senare förvärvade så kallade warranter. Transaktionen ledde till att Oak Capital redovisade en vinst om 170 miljoner kronor.

Enligt Skatteverket ingick avtalen enligt instruktioner från Svensk Fondservice som ägdes till största delen av Alexander Ernstberger och David Persson Rothman, via bolaget Supero.

Ett halvår efter detta förvärvade Oak Capital 8 procent av aktierna i Alexander Ernstbergers och David Persson Rothmans ägarbolag Supero, för 101,5 miljoner kronor. Huvuddelen av köpeskillingen om 96,6 miljoner kronor sattes in på konton som tillhörde duons privata bolag, S2 Invest och DPR Invest. 

Enligt Skatteverket hade fonderna förvärvat warranterna från Oak till ett överpris. Överpriset för aktierna 81,85 miljoner kronor ska redovisas som en intäkt i Svensk Fondservice, enligt Skatteverket som därför har valt att höja Alexander Ernstbergers och David Rothman Perssons inkomst av tjänst med 40,9 miljoner kronor.

”Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det av utredningen i målet inte framgår annat än att det var Gustavia som för de tre fondernas räkning ingick avtal med OAK om förvärv av warranter och att OAK delade ut en del av vinsten från affärerna till Firstmile som i sin tur förvärvade åtta procent av aktierna i Supero från Alexander Ernstbergers respektive David Persson Rothmans helägda aktiebolag, S2 och DPR”.

Platsannonser