Juridik

Advokatnotan för Allra-processen: 63 miljoner kronor

Allra-processen har förutom Ekobrottsmyndigheten och de tilltalade engagerat en grupp på cirka 15 advokater och en rad rättsexperter. Notan för processen är svindlande 63 miljoner kronor.

Uppdaterad 2020-01-07
Publicerad 2020-01-07

Huvudförhandlingen i Allra har pågått i sammanlagt 27 dagar – men långt innan dess engagerades de tilltalades försvarare, under hösten 2017. Ekobrottsmyndighetens omfattande förundersökning har lett till förundersökningsmaterial på drygt 5 000 sidor och den så kallade slasken hos Ekobrottsmyndigheten har innehållit cirka 1 400 sidor och dessutom 3 miljoner mejl. Därutöver har en stämningsansökan jämte bevisuppgift från Pensionsmyndigheten bestått av 2 500 sidor. Detta framgår av försvararnas kostnadsyrkanden till Stockholms tingsrätt samt kommunikation med försvararna.

Totalt har Allra-processen engagerat cirka 15 advokater från några av landets största advokatbyråer. Dessa yrkar tillsammans cirka 63 miljoner kronor i ersättning, dels för arbetskostnader, dels för att kunna betala den rad av rättsexperter som processen krävt.

Domstolens avgörande i både brottmålet samt i kostnadsyrkandena meddelas i slutet av januari.

För att motivera sina kostnadsyrkanden har försvararna pekat på det omfattande och komplexa mål som detta varit. Förutom att det varit mycket att läsa in inför förhandlingarna har det dessutom lämnats in en stor mängd material under den löpande huvudförhandlingen som avslutades strax före jul. Flera av försvararna har därför yrkat en förhöjd taxa för arbetet under huvudförhandlingsperioden mellan 1 oktober och den 17 december. En del har även tagit en förhöjd taxa sedan i somras på grund av arbetsbördan.

Alexander Ernstbergers försvarare Carl-Johan Malmberg, från Lex Advokatbyrå, lämnar in en kostnadsräkning om 2 874 425 kronor för totalt 1330 timmars nedlagd arbetstid, där timarvodet uppgår till 1 840 kronor respektive 1 380 kronor. Den högre taxan togs ut under augusti och september 2019 samt den period då huvudförhandlingen ägde rum. Carl-Johan Malmberg skriver att bundenheten av målet har medfört ekonomiska påverkningar bland annat då det varit svårt att behålla andra klienter samt få nya uppdrag.

Alexander Ernstbergers andra försvarare Slobodan Jovicic, från Advokatfirman Salomonsson & Jovicic, har lämnat in en kostnadsräkning som uppgår till 2 712 204 kronor för totalt 1376 timmar, där timarvodet uppgår till 1 840 kronor samt 1 380 kronor.

Även Slobodan Jovicic pekar på det omfattande och komplexa förundersökningsmaterialet och att det dessutom tillkommit en stor mängd material löpande. Han yrkar på en förhöjd taxa, under perioden 1 oktober till dagen då huvudförhandlingen avslutades den 17 december 2019, på grund av ”bundenhet till målet av sådan omfattning att det påverkat mina möjligheter att dels arbeta med andra mål, dels erhålla nya uppdrag."

David Persson Rothmans försvarare Thomas Olsson från Fria advokater har lämnat in ett kostnadsyrkande på  totalt 2 650 470 kronor för 1 420 nedlagda timmar, där timarvodet uppgår till 1 380 kronor respektive 1 800 kronor.

Han pekar på den ”osedvanliga stora mängd processmaterial som producerats strax före och under huvudförhandlingen” och menar att målet tagit all tillgänglig tid i anspråk under tiden, inklusive helger och kvällar. Han yrkar därför förhöjt arvode under perioden 1 oktober till 17 december 2019.

Olle Marcussons försvarare Per E Samuelsson, som fick uppdraget redan i mars 2017, har lämnat in en kostnadsräkning på 1 329 timmar motsvarande 2 754 212 kronor. Hans timavode uppgår till 1 385 kronor men under perioden 1 juni till 17 december yrkar han en förhöjd taxa om 1 840 kronor i timmen.

Från samma advokatbyrå har Christina Bergenstein anlitats, under perioden 5 december 2018 till 17 december 2019, som yrkar en ersättning om 2 349 050 kronor för 1 135 timmar. Timarvodet uppgår till 1 265 kronor, 1 385 kronor samt en förhöjd taxa om 1 840 kronor från och med den 1 juni 2019. Den förhöjda taxan motiverar hon med att målet tagit så pass mycket tid i anspråk att det varit svårt att ta sig an nya uppdrag.

”Vidare så har målet varit av komplicerad natur och kräver viss specialkompetens av försvararen. Jag är civilekonom med inriktning på finansiering och har tidigare erfarenhet av stora komplicerade EKO-mål, bland annat HQ-bank målet”.

Olle Markusson har även anlitat skadeståndsrättsadvokaten Ulf Stigare, från Walthon Advokater, som lämnar en kostnadsräkning i skadeståndsdelen av processen. Här gäller till skillnad från brottmålsdelen en fri prissättning. Ulf Stigare, som själv uppger att han är en av Sveriges mest erfarna skadeståndsrättsadvokater, tar 4 000 kronor i timmen. Totalt yrkar han 6 550 000 kronor för 1 320 timmar.

Ulf Stigare pekar även på att Olle Markussons tillgångar är kvarstadsbelagda, cirka 23 miljoner dollar, vilket innebär att han företrätt Olle Markusson ”utan att få betalt löpande som sedvanligt sker, med påföljd att höstens förhandling från undertecknads sida skett på kredit.”

Simon Bergström, från advokatfirman Hundra, som varit offentlig försvarare för Johan Bergsgård sedan mars 2019 har lämnat in ett kostnadsyrkande på 1 893 176 kronor för totalt 1 019,5 timmar. timarvodet uppgår till 1 265 kronor, 1 380 kronor samt en förhöjd taxa om 1 840 kronor.

Simon Bergström skriver att det främsta skälet till förhöjd taxa är är den negativa effekt som målet haft på hans övriga verksamhet då han bland annat behövt tacka nej till större uppdrag då detta inte hade hunnits med på grund av det förberedelsearbete som krävdes till detta mål.

Johan Bergsgårdhs andra försvarare, Tobias Enochson från advokatfirman En & Son, som haft uppdraget sedan 2017, har lämnat in ett kostnadsyrkande på 1 813 889 kronor för totalt 1 208 timmar. Timarvodet uppgick till 1 380 kronor, 1 265 kronor samt en förhöjd taxa på 1 840 kronor.

Även Tobias Enochson begär förhöjd taxa på grund av att han ”tackat nej till flertalet andra uppdrag. Dels en bytesbegäran i ett mordärende, dels ett antal andra större uppdrag”. 

Allra Pension yrkar ersättning för rättegångskostnader om totalt 31 781 187 kronor där 16 969 872 kronor avser ombudsarvode från och med mars 2017 till och med 17 december 2019, totalt 3 685 timmars arbete. Merparten av ombudskostnaderna belöper på delägarna Marcus Johansson och Daniel Waerme samt den seniora biträdande juristen Olof Malmberg. Dessutom har löpande en junior biträdande jurist biträtt, framgår det av kostnadsyrkandet.

Marcus Johanssons timarvode uppgår till 5 200 kronor respektive 5 800 kronor.

Daniel Waermes timarvode uppgår till 4 000 kronor, 5 200 kronor respektive 5 800 kronor.

Seniora biträdande juristen Olof Malmbergs timarvode uppgår till 3 100 kronor, 3 400 konor respektive 3 700 kronor.

Den juniora biträdande juristens timarvode uppgår till 1 500–2 000 kronor. 

Allra Pensions ombud skriver att den skadeståndstalan som förts av Pensionsmyndigheten i praktiken är ”fullt jämförbar med välkända, omfattande och komplicerade tvistemål såsom BDO, Prosolvia, inlösentvisten mellan D. Carnegie och staten, Skandiatvisten etc och ska behandlas därefter.” Ombuden vill därmed påvisa att de kostnadsyrkanden som man har ska bedömas i ljuset av detta och därmed är skäliga.

Allra Pension har även yrkat ersättning  för privat försvarare om 298 401 kronor för 86,2 timmars arbete. Även i denna del som rör en företagsbot försvaras bolaget av Gernandt & Danielssons delägare Marcus Johansson och Daniel Waerme samt Maja Adler. Av kostnadsyrkandet framgår det att någon talan om företagsbot aldrig väcktes mot Allra efter att tingsrätten avslog kvarstadsyrkandet.

Åklagaren har dock motsatt sig kostnadsyrkandet och menar att aktuell förundersökning fortfarande pågår.

Pensionsmyndighetens ombud Patrik Kalman, Cornelia Svensson och Isabelle Hörberg från Trädgårdh Advokatbyrå yrkar 7 505 178 kronor jämte ränta för totalt 3 387 nedlagda timmar samt för utlägg till sakkunniga och konsulter som ska betalas solidariskt av samtliga sex motparter, skriver ombuden i kostnadsräkningen.

Trädgårdh Advokatbyrås kostnadsräkning möter dock kritik från Tobias Enochson, Johan Bergsgårds advokat. Han pekar på att det inte fick någon tidsåtgång angivet för respektive arbetsåtgärd samt vilken taxa Pensionsmyndighetens ombud tillämpar.

Tobias Enochson gör även en annan reflektion, nämligen att ”Pensionsmyndigheten har genom sina ombud iklätt sig en roll i processen som i delar varit onödig. Staten har genom Pensionsmyndigheten självständigt valt att ikläda sig arbetsuppgifter som redan hanteras av staten genom åklagaren, det vill säga drivandet av skuldfrågan.”

Han menar att processen uppenbarligen har fördyrats ”och ersättningsanspråk för detta framställs mot enskilda som redan avkrävs skadestånd och som åklagaren har yrkat långa fängelsestraff gentemot.”

Han noterar även att ombuden anger ”korrespondens och kontakt med åklagaren” som en av 19 arbetsmoment och drar då slutsatsen att tidsåtgången för denna kontakt varit omfattande.

Tobias Enochson konstaterar även på att staten inte bör få ersättning för arbetet som utförts till högre pris än av staten fastställd timkostnadsnorm. 

Dom i målet meddelas den 31 januari.

 * Alla summor är inklusive moms.

Platsannonser

Logga in