Finans Nyhet

Kinneviks skattebråk klart för avgörande

Publicerad
Uppdaterad

Skatteverket hävdar att Kinnevik undanhållit 800 miljoner kronor från beskattning. Snart avgörs tvisten i Förvaltningsrätten.

Sara Johansson

Första ronden i skattebråket mellan Kinnevik och Skatteverket, som har pågått sedan mitten av 2009, är snart över. Förvaltningsrätten bekräftar för Realtid.se att ett avgörande är nära.

Skatteverket anklagar Kinnevik för skatteflykt och menar att bolaget har dribblat undan drygt 800 miljoner kronor i samband med att Invik såldes till isländska Milestone 2007. Kinnevik pekar å sin sida på att man följt lagens alla regler.

”Kinneviks bestämda uppfattning i ärendet är att bolaget har följt gällande lag och praxis och att transaktionen är skattefri varför Skatteverkets framställan har bestridits”, skriver bolaget i senaste årsredovisningen.

Annons

Skatteverket anser däremot att Kinnevik utnyttjat ett avancerat skatteupplägg, enbart konstruerat för att smita från beskattning.

Innan budet från Milestone våren 2007 placerade Kinnevik sitt innehav i Invik i dotterbolaget Lumvik genom en kedja affärshändelser. Enligt Skatteverket gjordes hela transaktionen till underpris. Genom att Milestone därefter tog över Lumvik blev försäljningen skattefri för Kinnevik.

– Om Kinnevik själva hade sålt Invik-aktierna direkt så hade inte försäljningen varit skattefri. Det är därför bolaget har paketerat Invik-aktierna i dotterbolaget. Vår uppfattning är att Kinnevik har gjort den här paketeringen av skattemässiga skäl och inte av affärsmässiga skäl som de påstår, säger Evagelos Papamoustos på Skatteverket.

Annons

Kinneviks vd Mia Brunell Livfors, som var nybliven vd i bolaget vid Milestone-affären, är personligen involverad i skriftväxlingen i domstolen.

Kinnevik svarar med att Skatteverkets resonemang är ”inkonsekvent och felaktigt” och hävdar att en indirekt avyttring av onoterade aktier i ett dotterbolag enligt lag är skattefri. Det var precis denna typ av affär som genomfördes.

Skatteverket hävdar att Kinnevik använde sig av det speciella upplägget för att runda den så kallade ettårsregeln som gör det möjligt att sälja noterade aktier skattefritt. Vid tidpunkten för Milestones bud hade ettårsgränsen inte passerats.

Annons

”Ettårsregeln sätts ur spel genom paketering av Invik-aktierna i Lumvik och den därpå följande försäljningen av Lumvik”, skriver Skatteverket i en inlaga till Förvaltningsrätten.

Av handlingarna i målet framgår att Kinnevik anlitade JP Morgan för att hjälpa till med transaktionen. Rådgivningskostnaderna till banken uppgick till 31,9 miljoner kronor.

Kinnevik skriver till domstolen att paketeringen är ”allmänt accepterad” och ger en möjlighet som lagstiftaren ”förutsett” och varit införstådd med.

Kinnevik hävdar att affärsstrukturen enbart valdes för att få högsta vederlag från köparen.

”Det hade inte varit ett reellt alternativ att avyttra en i grunden skattefri tillgång några månader innan skattefriheten faktiskt inträtt”, skriver Kinnevik.

Det var inte heller intressant att vänta med affären, enligt Kinnevik.

”Tidsutdräkten i transaktionen hade dock missgynnat Kinnevik vilket motiverade ett val av en alternativ struktur.”

Den skattebefriade vinsten landade på 820 miljoner kronor, vilket också är den summa som Skatteverket anser att Kinnevik bör betala skatt på.

Inför Förvaltningsrättens beslut beskriver Kinnevik riskerna att åka på en extra skattekostnad så här:

”I det fall Skatteverket skulle visa sig ha framgång i tvisten är den maximala exponeringen för Kinnevik cirka 120 Mkr i tillkommande skatt efter kvittning mot tidigare ej nyttjade kapitalförluster som ej finns upptagna i räkenskaperna”.

Förvaltningsrätten anser att parterna nu lämnat in nödvändigt underlag för beslut. En dom är att vänta inom de kommande månaderna.

Milestone, som köpte Invik och även hann gå in som storägare i Carnegie, drogs senare med i den isländska finanskraschen.

Annons