Finans

VRG vill betala 25 procent av skulden

En ny koncernledning, ett mindre huvudkontor och uthyrning av handväskor. Så ska Venue Retail Group komma ur sin pressade situation.

Uppdaterad 2020-08-04
Publicerad 2020-08-04

Venue Retail Group och rekonstruktören kommer i dag att skicka ut ackordsförslag till bolagets borgenärer. Bolaget kommer också att en ny koncernledning avses utses den 1 september 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.

Venue Retail Group är en aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 101 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Tommy Jacobsons investmentbolagVarenne är näst största ägare i bolaget, med 13,8 procent av rösterna och lika mycket av kapitalet.

Ackordsförslaget innebär att bolagets ackordsborgenärer erbjuds betalning av hela fordringsbeloppet upp till 2 000 kronor samt betalning av 25 procent av överskjutande belopp. Som tidigare rapporterats kommer bolaget att genomföra en företrädesemission som är garanterad upp till 73,5 miljoner kronor.

Emissionen och den tidigare kommunicerade finansieringsöverenskommelsen med Nordea förutsätter att ackordserbjudandet utan ändringar accepteras och vinner laga kraft.

Om ackordserbjudandet inte antas av en tillräckligt många av bolagets borgenärer är det styrelsens bedömning att bolaget kommer försättas i konkurs. 

Bolagets rörelsekapital bedöms räcka i åtminstone tolv månader förutsatt att ackordet godkänns och nyemissionen genomförs.

VRG har under rekonstruktionsperioden utsett en ny verkställande direktör. Den verkställande direktören har förstärkt bolaget med tre nya nyckelpersoner inom avdelningarna försäljning/inköp & logistik och marknad & online. Dessutom ska en ny koncernledning utses.

Bolaget har arbetat fram en första version till ny affärsplan och påbörjat arbetet med att testa denna genom att öppna två pilotbutiker i Stockholm. Affärsplanen går bland annat ut på att bredda produktsortimentet i butikerna vilket i sin tur breddar målgruppen. Utöver de nya produkterna planerar bolaget att påbörja uthyrning av handväskor och resväskor samt förstärka serviceutbudet. 

Under de senaste 18 månaderna har antalet anställda på huvudkontoret minskat från omkring 55 till omkring 40. Från och med hösten 2020 kommer antalet anställda på huvudkontoret att uppgå till omkring 35. 

Under rekonstruktionsperioden har sex lokaler frånträtts och fler butiker kommer att frånträdas. Den pågående pandemin har medfört omförhandlingar med hyresvärdar som i sin tur resulterat i tillfälliga hyresreduktioner.

En flytt av  huvudkontoret till en mindre lokal har reducerat hyreskostnaderna med omkring 2,5 miljoner kronor per år. 

Med den nya affärsplanen beräknar bolaget att kunna öka försäljningen med omkring 12 procent per år från och med hösten 2023.

Omkostnadsmassan har under de senaste tolv månaderna gått ned från omkring 460 miljoner kronor per år till omkring 400 miljoner kronor per år. Bolaget avser att fortlöpande omförhandla hyresavtal med syfte att uppnå betydande sänkningar de kommande åren.

Det nya bankavtalet med Nordea som beräknas vara på plats under augusti 2020. Bolaget planerar också att genomföra en företrädesemission i anslutning till rekonstruktionens avslutande, vilken är garanterad till 73,5 miljoner kronor. Bankavtalet och emissionsgarantierna är villkorade av att borgenärerna vid borgenärssammanträdet accepterar det nu erbjudna ackordsförslaget.

Ernst & Young har genomfört en utredning avseende bolagets fullgörande av bokföringsskyldigheten som åligger bolaget. Ernst & Young har konstaterat att bokföringen har förts enligt bokföringsmässiga principer. Bokföringen bedöms av Ernst & Young vara välordnad och har fullgjorts i överensstämmelse med bokföringslagen.

Bolagets rekonstruktör har mot bakgrund av Ernst & Youngs utredning bedömt att det inte föreligger några återvinningsbara betalningar. Vidare har Ernst & Youngs i enlighet med vad som är sedvanligt i samband med en företagsrekonstruktion undersökt om det finns omständigheter som ger skälig anledning till misstanke att bolagets ställföreträdare har gjort sig skyldiga till brott mot bolagets borgenärer. Inga sådana omständigheter har framkommit.

 

 

Platsannonser

Logga in