Annons

Annons

Volati ökar omsättningen

Under tredje kvartalet ökade Volati omsättningen med 46 procent. Akademibokhandeln var bidragande faktor till ökningen. Volati utvärderar nu möjligheten till en SEK-obligationsemission om minst 750 miljoner kronor. 

I dag presenterar Volati tredje kvartalsrapporten liksom niomånadersrapporten för 2017.

Nettoomsättningen ökade med 45,8 procent till 1.223,8 miljoner kronor.

"Akademibokhandeln bidrog under sitt första kvartal i koncernen till den stora omsättningsökningen samtidigt som det nya affärsområdets största intjäning sker under fjärde kvartalet i och med julhandeln”, skriver vd Mårten Andersson i rapporten.

Annons

Annons

Volati tillträdde aktierna i Akademibokhandeln den 3 juli.

Rörelseresultatet före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervälden (ebita) ökade med 6,5 procent till 95,6 miljoner kronor. Resultat efter skatt ökade med 3,2 procent till 52,9 miljoner kronor. resultat per stamaktie efter avdrag för utdelning på preferensaktier uppgick till 0,45 kronor jämfört med 0,56 kronor samma period i fjol.

Under niomånadersperioden ökade nettoomsättningen med 17 procent till 2.838,9 miljoner kronor. Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden (ebita) sjönk med 4,4 procent till 234,8 miljoner kronor. Resultat efter skatt sjönk med 3,9 procent till 148,9 miljoner kronor. resultat per stamaktie efter avdrag för vinstutdelning på preferensaktier uppgick till 1,24 kronor jämfört med 1,78 kronor samma period i fjol.

"Det är nu snart ett år sedan vi noterade stamaktierna på Nasdaq Stockholm, då vi också satte ett nytt resultatmål om att nå ett Justerat EBITA-resultat om 700 Mkr senast vid utgången av 2019. I och med tillträdet av T-Emballage har vi genomfört tre förvärv under 2017 som sammantaget bidrar till Volatis lönsamhet med 154 Mkr i EBITA-resultat på årsbasis vilket motsvarar en förvärvad EBITA-tillväxt om 53 procent. I takt med att vi sätter kapital i arbete genom förvärv kommer även avkastningen på eget kapital att öka”, skriver vd Mårten Andersson. 

Vidare skriver han att bolaget har beslutat att "ge Nordea och SEB i uppdrag att utvärdera möjligheten att ytterliggare stärka den finansiella flexibiliteten och förvärvskapaciteten genom en SEK-obligationsemission" om minst 750 miljoner kronor med en löptid om fem år. 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons