Fastigheter

Vinstlyft i Hufvudstaden

Vinsten under första kvartalet uppgick till 692 miljoner kronor, en ökning med 220 miljoner kronor, visar fastighetsbolagets delårsrapport. Utvecklingen av varuhuset NK i Stockholm fortsätter och ett långt hyresavtal har tecknats med advokatfirman Vinge.

Publicerad 2018-05-03

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 5 procent och uppgick till 325 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 311 kronor under samma period i fjol. Ökningen förklaras främst av högre hyresintäkter.

Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 445 miljoner kronor, jämfört med 429 miljoner kronor under inledningen av 2017, en ökning med 4 procent.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 692 miljoner kronor, jämfört med 472 miljoner kronor. Det motsvarar 3,35 kronor per aktie jämfört med 2,29 kronor per aktie. Ökningen förklaras av högre orealiserade värdeökningar i fastighetsbeståndet.

Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 40,4 miljarder kronor (39,7 miljarder kronor vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 153 kronor per aktie (152 kronor per aktie vid årsskiftet) efter betald utdelning om 3,50 kronor per aktie.

Periodens orealiserade värdeförändring i fastighetsbeståndet var 593 miljoner kronor, jämfört med 322 miljoner kronor för motsvarande period i fjol.

“Under senare år har bolaget intensifierat satsningen på utvecklingsprojekt. För närvarande uppgår pågående och planerade projekt till cirka 3 miljarder kronor. I Stockholm har arbetet fortsatt med att utveckla NK-varuhuset i syfte att förstärka dess position som ett varuhus i världsklass. Förnyelsearbetet innefattar såväl den fysiska miljön som den digitala närvaron samt ett utökat serviceutbud. Under de närmaste åren kommer flera internationella lyxvarumärken att flytta in i varuhuset. Projektet bedöms pågå under tre år och omfattar cirka hälften av varuhusets yta. Därtill utökas varuhusytan med cirka 20 procent, främst genom att det intilliggande parkeringshuset Parkaden blir en del av NK”, skriver bolaget i rapporten.

Vidare har det fattats beslut om att starta en om- och påbyggnad av en kontors- och butiksfastighet centralt belägen vid Norrmalmstorg i Stockholm som ska vara klar år 2020/2021. Ett långt hyresavtal om cirka 7 800 kvm har tecknats med Advokatfirman Vinge, som därmed kommer hyra cirka 75 procent av kontorsytorna i fastigheten.

Platsannonser

Logga in