Fastigheter

Victoria Park höjer prognos

- Med en bevisad och framgångsrik affärsmodell, en stark huvudägare och god finansiell ställning är ambitionen att identifiera och genomföra fler förvärv som passar in i vårt koncept och vår geografi, säger Victoria Parks vd Per Ekelund.

Uppdaterad 2019-02-13
Publicerad 2019-02-13

Under december offentliggjordes en prognos avseende förvaltningsresultat om 500-550 Mkr för helåret 2019, vilket är en följd av att Victoria Park är en del av Vonovia-koncernen. Prognosen antar att Victoria Park kommer att förvärva fastig-heter för motsvarande 250 Mkr per kvartal under 2019. Prognosen justerades med ytterligare 95 Mkr i helårseffekt av det förvärv som väntas tillträdas den 1 april 2019. Prognosen innebär även att information om aktuell intjäningsförmåga i våra finansiella rapporter upphör.

2018 i korthet:

  • Största förvärvet hittills.
  • Värdeskapande investeringar och förtätningsprojekt.
  • Sänkta kostnader och skalfördelar.
  • Substansvärdet ökade med 17 procent till 34,66 kronor.
  • Intäkterna ökade med 12 procent till 1 190 Mkr (1 062).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 24 procent till 406 Mkr (328).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1 224 Mkr (1 901), motsvarande 4,95 kr per aktie (7,83).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 19 procent till 406 Mkr (342).
  • Belåningsgraden uppgick till 51,4 procent (52,5).

Då Victoria Park nyligen tecknat avtal om sitt största förvärv hittills har styrelsen beslutat att, i enlighet med utdelningspolicyn beaktande bolagets förvärvsmöjligheter och finansiella ställning, föreslå årsstämman att ingen utdelning avseende stamaktierna lämnas för räkenskapsåret 2018 (0,40 kr). Vad avser preferensaktierna föreslår styrelsen en utdelning om 20,00 kronor (20,00).

- Med en bevisad och framgångsrik affärsmodell, en stark huvudägare och god finansiell ställning är ambitionen att identifiera och genomföra fler förvärv som passar in i vårt koncept och vår geografi. Vi ser fram emot att fortsätta på den inslagna vägen och kontinuerligt skapa värde för såväl ägare som hyresgäster och samhället i stort, säger Victoria Parks VD Per Ekelund.

Platsannonser