FinansNyhet

”Vi måste se över kostnadsbasen”

Foto: Catella
Publicerad

I slutet av andra kvartalet 2020 uppgick förvaltat kapital för investmentbolaget Catella till 148,6 miljarder kronor, en minskning med 7,6 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal varav 6,2 miljarder kronor är hänförlig till valutaeffekter.

Camilla Jonsson

Totala intäkter under kvartalet uppgick till 523 miljoner kronor och rörelseresultatet till 39 miljoner kronor, en minskning med 165 miljoner kronor respektive 125 miljoner kronor.

Catella påverkades negativt av pandemins utbredning och turbulensen på finansmarknaderna, främst inom Equity, Hedge and Fixed Income Funds och Corporate Finance. Property Investment Management har inte påverkats nämnvärt av pandemin under andra kvartalet.

Den tidigare negativa trenden inom Equity, Hedge and Fixed Income Funds fortsatte under kvartalet och rörelseresultatet inom affärsområdet minskade med 125 miljoner kronor jämfört med andra kvartalet 2019. Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till minus 147 miljoner kronor vilket inkluderar nedskrivning av koncernmässiga uppskjutna skattefordringar om 70 miljoner kronor relaterat till avyttringen av Catella Fondförvaltning och reservering för kostnader för avveckling uppgående till 55 miljoner kronor relaterat till avvecklingen av Catella Bank.

Annons

– Renodlingen av Catella till ett bolag mer fokuserat på produkter och tjänster relaterat till affärsområdet Property Investment Management och Corporate Finance fortsatte under andra kvartalet. Det framtida Catella kommer i allt större omfattning att koncentrera kapital och resurser inom Property Investment Management, Corporate Finance och fastighetsutvecklingsprojekt. De mest påtagliga förändringarna är att ytterligare fokus kommer vara att tydliggöra våra strategier inom förvaltningsuppdrag, alternativt fastighetsfonder och skapa selektiva fonder inom olika segment, såsom bostäder, logistik, projektverksamhet, hotell, workout med mera. Det innebär bland annat att Catella successivt kommer att stärka sin kompetens och inriktning inom projektutveckling både i egen regi och i samarbete med andra aktörer i syfte att skapa mer värde i tidiga faser med målet att dessa ska övertas av fonder som skapas och förvaltas av Catella,  säger Johan Claesson, tf vd Catella i en skriftlig kommentar.

–  Resultatet exkluderat för ovanstående nedskrivning och reservering är mycket svagt varför vi måste påskynda produktutvecklingen och se över kostnadsbasen, skriver Catella.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under andra kvartalet var positivt och uppgick till 61 miljoner kronor varav Catella Bank stod för minus 71 miljoner.

Annons

– Med anledning av ovan nämnda satsningar inom den operativa verksamheten och kommande investeringar samt osäkerheten på grunda av pandemin avser styrelsen att inte kalla till en extra bolagsstämma under andra halvåret 2020 för att behandla frågan om utdelning, skriver Catella.

 

 

Annons

 

Annons