EU

"Vi måste agera snabbt"

EU-kommissionen har med anledning av covid-19 antagit en tillfällig ram för att medlemsstaterna ska kunna utnyttja hela den flexibilitet som finns inbyggd i reglerna om statligt stöd.

Publicerad 2020-03-20

De befintliga reglerna för statligt stöd medger redan att medlemsstaterna vidtar stödåtgärder, men med den tillfälliga ramen får de nu också möjligt att säkerställa tillräcklig likviditet för alla typer av företag, så att näringsverksamheten kan fortsätta både under och efter covid-19-utbrottet. Det framgår av ett pressmeddelande.

– De ekonomiska effekterna av covid-19-utbrottet är allvarliga, påpekar kommissionens vice ordförande Margrethe Vestager som ansvarar för konkurrenspolitiken.

– Vi måste agera snabbt för att, så långt det går, hantera konsekvenserna. Och vi måste agera samordnat. Den nya tillfälliga ramen ger medlemsstaterna möjlighet att utnyttja hela den flexibilitet som finns inbyggd i reglerna om statligt stöd för att stödja ekonomin i detta svåra läge.

Enligt den tillfälliga ramen ska fem typer av stöd vara tillåtna för att avhjälpa störningen:

i) Direkta bidrag, selektiva skatteförmåner och förskott: Medlemsstaterna kommer att kunna inrätta stödordningar för att bevilja ett företag upp till 800 000 euro för att tillgodose akuta likviditetsbehov.

ii) Offentliga garantier för lån som företag tagit i banker: Medlemsstaterna kommer att kunna lämna offentliga garantier för att säkerställa att banker också i fortsättningen förser behövande kunder med lån.

iii) Subventionerade offentliga lån till företag: Medlemsstaterna kommer att kunna bevilja företag lån till förmånlig ränta. Dessa lån kan hjälpa företag att täcka omedelbara behov av rörelsekapital och investeringar.

iv) Garantier till banker som överför statligt stöd till den reala ekonomin: Vissa medlemsstater planerar att bygga vidare på bankernas befintliga utlåningskapacitet och använda dem som kanal för stöd till företag, särskilt till små och medelstora företag. Av ramen framgår det tydligt att sådant stöd betraktas som direkt stöd till bankkunderna och inte som stöd till bankerna. Dessutom innehåller den vägledning i hur minsta möjliga snedvridning av konkurrensen mellan bankerna säkerställs.

v) Kortfristig exportkreditförsäkring: Ramen medger ytterligare flexibilitet i fråga om hur man kan påvisa att det i vissa länder föreligger icke-marknadsmässiga risker, så att staten om nödvändigt kan ställa ut kortfristiga exportkreditförsäkringar.

Med tanke på EU-budgetens begränsade storlek kommer den huvudsakliga reaktionen att komma från medlemsstaternas nationella budgetar. Genom den tillfälliga ramen blir det lättare att rikta stödet mot ekonomin, samtidigt som de negativa konsekvenserna för de lika villkoren på den inre marknaden begränsas.

Den tillfälliga ramen omfattar därför ett antal skyddsåtgärder. Exempelvis ställs subventionerade lån eller garantier till företag i relation till omfattningen av deras ekonomiska verksamhet, med hänvisning till lönekostnader, omsättning eller likviditetsbehov. Likaså ställs de i relation till användningen av det offentliga stödet till rörelsekapital eller investeringskapital. Syftet med stödet bör därför vara att hjälpa företagen med att klara av nedgången och förbereda dem för en hållbar återhämtning.

Ramen kommer att vara giltig till och med december 2020. För att garantera rättssäkerheten kommer kommissionen före detta datum att bedöma om en förlängning av ramen krävs.

Senast kommissionen antog en tillfällig ram var 2008 som svar på den globala finanskrisen.

 

Platsannonser