Finans Nyhet

”Vi är en del av det större makropusslet”

Tone Myhre-Jensen och Kristina Einarsson.
Publicerad

Juristbranschen är en bransch i förändring. Tone Myhre-Jensen, managing partner på Advokatfirman Cederquist och Kristina Einarsson, managing partner på Setterwalls Advokatbyrå, ser flera trender inom branschen.

Några tydliga marknadstrender inom branschen är den ökade efterfrågan på tjänster inom regulatorisk rådgivnining och IP Tech, det stora intresset för olika fastighetsutvecklingsprojekt och digitaliseringen. Dessutom har den globala konkurrensen ökat och det har blivit svårare att rekrytera biträdande jurister.

– Just nu ser vi ett stort uppsving av börsintroduktioner. Det medför ett ökat tryck för både juridiska och finansiella rådgivare. Vi ser också att efterfrågan på tjänster kring regulatorisk lagstiftning har ökat till följd av den omfattande och komplexa regulatoriska lagstiftningen, som tillkom efter bankkrisen och som banker och andra aktörer på finansmarknaden måste följa. De finansiella aktörerna tar generellt frågor rörande finansiella regelverk på större allvar nu, säger Kristina Einarsson.

De många transaktionerna på marknaden är en annan bidragande orsak till att efterfrågan på tjänster inom finansmarknadsreglering har vuxit explosionsartat, enligt Tone Myhre-Jensen. Troligen kommer efterfrågan på den finansregulatoriska rådgivningen att öka ännu mer till följd av Brexit i och med de nya regelverkan som kommer att gälla för bolag i Storbritannien. Dessutom kan flera bolag välja att flytta sina huvudkontor från landet. 

Annons

Tone Myhre-Jensen berättar att de områden som har vuxit mest på Cederquist under det senaste året har varit kapitalmarknad, transaktioner och tvistelösning.

Setterwalls upplever även en ökad efterfrågan inom området IP Tech som en konsekvens av den pågående samhällsutvecklingen med en utbyggd Fintech-sektor. Utvecklingen inom Fintech medför att andra typer av frågor uppkommer då nya finansiella tjänster och produkter lanseras.

Ökat intresse för fastigheter

En annan tydlig marknadstrend enligt Kristina Einarsson är det stora intresset för olika fastighetsutvecklingsprojekt.

Annons

– Allt fler aktörer i fastighetsbranschen optimerar befintliga byggnader genom omvandlingsprojekt, exempelvis ändring av kontorslokaler till bostäder eller 3D-uppdelning mellan olika verksamhetsslag. Vi ser också att det är fler rena projektbolag som förvärvar råmark och tar fram nya detaljplaner för uppförande av exempelvis bostäder eller handel. Flera stora institutioner ökar successivt sin fastighetsexponering. Det finns även ett ökat internationellt intresse för fastighetsinvesteringar i Sverige.

Utvecklingen är intressant på flera sätt enligt Kristina Einarsson. Den ökande specialiseringen tillsammans med fler tillkommande aktörer inom fastighetsbranschen kommer på sikt att  skapa många nya affärsmässiga och samhällsombyggande effekter.
 

Digitaliseringen effektiviserar branschen

De båda advokatbyråerna arbetar aktivt med digitaliseringen.

Annons

–  När jag började som biträdande jurist på Cederquist 1999 fanns det jättelika datarum som sattes upp vid transaktioner och som innehöll hundratals pärmar. Man började i vänstra hörnet och arbetade sig fram pärm efter pärm. Arbetet kunde pågå under flera månader. Nu är allt virtuellt och vi kan hitta det vi söker på någon minut. Vi kan också erbjuda våra klienter en extern plattform där alla deras akter finns samlade, berättar Tone Myhre-Jensen.

Den omständigheten att allt mer okvalificerat juridiskt arbete kan standardiseras leder i sin tur till att byråerna kan fokusera allt mer på kvalificerad rådgivning, berättar Kristina Einarsson.

– Det här gör ju att vi måste kompetensutveckla våra biträdande jurister på ett annorlunda sätt. Bland annat måste vi snabbt lära upp dem, så att de ska känna sig trygga i att hantera komplicerade ärenden. Vi satsar därför mycket på intern utbildning och kompetensutveckling.

Digitaliseringen innebär även säkerhetsfördelar enligt Tone Myhre-Jensen.

– Istället för fysisk signing, vilket många gånger kan innebära inscannade signaturer, har vi idag möjligheten att erbjuda digitala signaturer vid signings and closings. Genom att slå in ett unikt nummer på sin telefon eller Ipad är det lätt för klienten att signa ett dokument. Digitala signaturer är säkrare än inscannade signaturer. Sekretess och kvalitet har alltid högsta prioritet och vi arbetar löpande med att se efter vilka processer och rutiner som vi kan effektivisera.

När det gäller klienternas förväntningar och lojalitet anser Kristina Einarsson att det har skett en förändring.

 – Klienterna är inte lika lojala idag som de var förut. Idag är det enklare för klienten att byta juridisk rådgivare. Det krävs därför mycket mer än enbart en god relation till klienten. Vi märker även att klienten ställer tuffare krav och har högre förväntningar än förr. Samtidigt ser vi också att antalet upphandlingar för juridiska tjänster ökar.

Konkurrensen hårdnar

En annan förändring enligt Tone Myhre-Jensen är att den globala konkurrensen har ökat.

– Under de senaste åren har vi sett ett ökat inslag av konkurrens från utländska advokatbyråer. Det gäller framförallt byråer som verkar i London och inom området för transaktioner. Även konkurrensen från nischbyråer har ökat, men inom vissa områden har de inte möjlighet att konkurrera vad gäller helheten, eftersom de är så pass nischade och i många fall mindre i storlek, vilket gör det svårt att hantera en större transaktion.

Kristina Einarsson uppfattar dock inte nischbyråerna som ett hot.  

– Nischbyråer är ofta avknoppningar från större advokatbyråer, så vi upplever inte en större konkurrens i och med att antalet nischbyråer ökar.

Både Tone Myhre-Jensen och Kristina Einarsson upplever att det har blivit svårare att attrahera biträdande jurister.

– Vi noterar att det är en stor konkurrens om de bästa nyexaminerade juristerna. Vi försöker därför synliggöra hur spännande och utvecklande det är att arbeta på en affärsjuridisk byrå och vad som är unikt med oss, säger Kristina Einarsson.

Tone Myhre-Jensen håller med om att det är en utmaning att locka till sig talangerna och även att behålla dem. Rekrytering är en av Cederquists mest centrala frågor.

– För unga jurister tror jag att det är viktigt att känna att man bidrar och att det finns ett värde i det man gör, att byrån satsar på just dig och din karriärutveckling och att man känner sig sedd som individ, säger Tone Myhre-Jensen.  

En intern förändring som har haft stor inverkan på organisationen och företagskulturen har varit övergången till det true partnership-system som Cederquist införde för tio år sedan.

– Delägarna var överens om att Cederquist ska drivas som ett modernt företag. Det innebär att vi ska driva firman tillsammans mot ett gemensamt mål. Vi tror att man behöver kroka arm, för att få de bästa förutsättningarna.

Enligt Tone Myhre-Jensen har förändringen gett resultat.

– När alla har ett gemensamt mål gör det något med kulturen och atmosfären. Resultatmässigt har det bara gått bättre för Cederquist och kanske är införandet av true partnership en del av förklaringen.

 

Annons