Rättstvist

"Vi anser att kravet saknar laglig grund"

Fondbolaget Advisor, som stämts av Pensionsmyndigheten, försvarar sig mot myndighetens påståenden om avtalsbrott och att inlösen inte skedde i tid.

Publicerad 2019-10-03

Under måndagen meddelade Pensionsmyndigheten att man lämnat in en stämningsansökan mot fondbolaget Advisor Fondförvaltning på grund av obetalda fakturor för kostnader som Pensionsmyndigheten haft vid information till spararna samt dröjsmålsränta. 

– Advisor bestrider kravet. Vi har försökt föra en dialog om detta med Pensionsmyndighetens företrädare, hittills utan framgång, säger Björn Wendleby på Harvest Advokatbyrå som är ombud till fondbolaget.

Pensionsmyndigheten kräver i stämningsansökan drygt 10 miljoner kronor.

– Vi anser att kravet saknar laglig grund och ser därför fram emot att få ta del av detaljerade beräkningar av kravet.

Advisor förvaltade tidigare fonden Advisor Världen som fanns registrerad i premiepensionssystemet från 2013 till  2017. Då sade Pensionsmyndigheten med omedelbar verkan sade upp avtalet eftersom myndigheten ansåg att fondbolaget brutit mot samarbetsavtalet. Av stämningsansökan framgår att Pensionsmyndigheten i samband med uppsägningen lämnade en inlösenorder avseende myndighetens samtliga andelar i fonden. Advisor skulle inkomma med en plan på inlösen på beloppet 4,4 miljoner kronor.

Advisor återkom med en inlösenplan men bad om anstånd med inlösen till dess att Advisor fått en rättslig prövning av beslutet att avregistrera fonden. Pensionsmyndigheten begärde dock att inlösenplanen skulle verkställas direkt. Advisor valde att gå till domstol istället för att starta inlösenförfarandet.

Pensionsmyndigheten skriver i stämningsansökan att Advisor startade inlösenförfarandet för sent.

Vad säger Advisor om Pensionsmyndighetens påstående om inlösenplanen inte följdes?
– Advisor anser att bolaget inte har brutit mot någon regel i samband med inlösenförfarandet. Det har varit förenligt med regelverket att få frågan om inhibition av myndighetens beslut prövad innan inlösenförfarandet påbörjades. 

– Att sälja direkt och köpa tillbaka hade orsakat stora kostnader för premiepensionsspararna. Under de tio dagar som förflöt mellan Pensionsmyndighetens beslut och att Advisor fick ett slutgiltigt besked i inhibitionsfrågan hann dessutom fondens värde växa med nästan 84 miljoner kronor. Premiepensionsspararna tjänade alltså 84 miljoner kronor på att bolaget avvaktade ett slutligt beslut i inhibitionsfrågan, jämfört med situationen att inlösen hade påbörjats vid den tidpunkt bolaget mottog myndighetens inlösenbegäran. Redan härav följer att myndighetens begäran om ränta om drygt 10 miljoner kronor saknar grund.

Förvaltningsdomstolarna valde att inte ta upp målet rörande om Pensionsmyndighetens uppsägning var korrekt eller inte, utan hänvisade till allmän domstol.

– Om uppsägningen i sak var riktig eller inte har således ännu inte prövats av någon domstol. Denna fråga kommer nu att prövas i tingsrätten, eftersom Advisor utöver de invändningar som redovisats ovan, även invänder mot kravet på den grunden att uppsägningen av samarbetsavtalet varit felaktig.

Pensionsmyndigheten skriver i stämningsansökan att myndigheten till följd av avregistreringen av fonden behövt informera pensionsspararna i fonden skriftligen. Det vill myndigheten ha ersättning för. Tryckkostnad och portokostnad ligger på 190 000 kronor som ännu inte har betalats av Advisor. Utöver detta rör det sig om dröjsmålsränta på 10,4 miljoner kronor.

Vad säger bolaget om Pensionsmyndighetens påstående om att man inte följt avtalet?
– Bolaget har följt avtalet och delar således inte Pensionsmyndighetens bedömning. För undvikande av missförstånd, med tanke på andra pågående tvister som Pensionsmyndigheten är inblandad i, vill vi även klargöra att myndigheten under alla förhållanden inte har haft några synpunkter på hur fonden Advisor Världen har förvaltats, säger Björn Wendleby på Harvest Advokatbyrå.

Platsannonser