Anders Uddén i konkurs
QV Invest och QV Svensk Hälsa är i konkurs. Foto: EBM
Finans

Utredningen kring de försvunna pengarna fortsätter

QV Invest och QV Svensk Hälsa vill att rekonstruktionen ska fortsätta. Samtidigt har ytterligare fordringar inkommit om totalt 23,1 miljoner kronor mot QV Svensk Hälsa och ytterligare ett 20-tal stämningsansökningar har inkommit till Stockholms tingsrätt om krav mot borgensmannen Anders Uddèn.

Uppdaterad 2017-09-14
Publicerad 2017-09-14

QV invest har begärt att rekonstruktionen ska tillåtas att pågå ytterligare tre månader till i början av december. I juli godkände domstolen en förlängning till nu i början av september. Det är QV invests nytillträdde ordförande Allan Voreck som skickat in yrkandet till domstolen och hänvisar samtidigt till de tidigare motiveringarna. Han skriver även att dessa kommer att kompletteras med information som "utgör synnerliga skäl för att den begärda förlängningen ska kunna beviljas".

Domstolen har efter detta skickat ut ett föreläggande till borgenärer samt rekonstruktören Mikael Kubu, från Ackordcentralen, ska inkomma med yttranden om begäran av förlängningen innan den 18 september. Domstolen ska därefter komma med beslut om rekonstruktionen ska fortgå eller inte.

I tidigare motivering har QV Invest uppgett att Grant Thornton utreder QV Invests bokföring i syfte att utreda hur de medel som lånats från QV Svensk hälsa AB använts.

”Grant Thornton har preliminärt konstaterat att medel i inte obetydlig utsträckning lånats ut till bolag som sannolikt är närstående till QV Invest. Låntagarna har sedan till stor del reglerat lånen genom betalning av aktier i diverse bolag”, framgår det i domstolsprotokollet från juli månad.

Rekonstruktören Mikael Kubu vill dock utreda om lånen är olagliga och om satta värden på erhållna aktier är korrekta.

Enligt protokollet är QV Invests avsikt att erbjuda fordringsägarna en ackorduppgörelse vilket innebär betalning i pengar för del av fordran eller betalning genom kvittningsemission i bolaget eller koncernmoderbolaget.

Det framgår även att QV Invest arbetar med att driva in fordringar och säkra värdet på tidigare gjorda investeringar. Exempelvis förhandlar bolaget om en omvandling av bolaget fordran mot Stolle Milk Biologics till aktier i detta bolag. Vidare förs en dialog med koncernmoderbolaget om förvärv av bolagets aktiepost i Papilly AB samt lån eller kapitaltillskott till en ackordslikvid. Det framgår även att  ingen har tecknat sig för aktier i koncernmoderbolagets nyemission samt att ackord har fastställts i Greenleaf Medicals företagsrekonstruktion.

QV Invest uppger även att bedömningen är att bolaget under de tre kommande månaderna kommer att kunna betala alla uppkommande förpliktelser i förskott eller kontant.

Rekonstruktören Mikael Kubu uppger att han inväntar Grant Thorntons granskningsrapport innan han kan ta ställning till huruvida ett ackord skulle vara väsentligt mer fördelaktigt för borgenärerna än utfallet vid en konkurs.

DPL ventures motsatte att rekonstruktionen skulle förlängas med tre månader i juli och hänvisade till frågan till om det finns någon verksamhet att rekonstruera. "I allt fall saknas förutsättningar för långsiktig lönsamhet i QV Invest", var en av motiveringarna tillsammans med att bolaget inte konkretiserat någon begäran om ackordsförhandling. Domstolen lät dock rekonstruktionen fortsätta till september. Nu är det alltså tid för domstolen att ta ett beslut igen.

Samtidigt har Hernansson Affärsjurister och Ekonomi lämnat in ett krav om att QV Svensk Hälsa ska lägga till ytterligare 63 stycken fordringsägare i rekonstruktionen. Fordringsägarna är innehavare av obligationerna Hälsan I och Hälsan II. Förfallodatumet av dessa var den 31 december 2012.

Vid sidan om rekonstruktionsförhandlingarna och diskussionerna kring denna har ett 20-tal stämningsansökningar kommit in under sommaren mot Anders Uddén som stod som borgesman. Totalt rör det sig om cirka 150 stämningsansökningar mot Anders Uddén, några av dessa från samma personer. Summorna rör sig kring 100.000 kronor och över miljonen plus ränta per stämningsansökan.

Anders Uddén, som är delägare i QV Invest och sedemera tidigare storägare och ordförande i Permobil, skrev under borgensförbindelser i samband med att privatpersoner gick med på att låna ut pengar till QV Svensk Hälsa. I tre omgångar erbjöds marknaden företagsobligationer med en årlig ränta på 11 procent samt 8,75 procent. Obligationerna har inbringat 155 miljoner kronor till bolaget. Men återbetalningen har uteblivit.

Platsannonser