Juridik

Utesluten advokat överklagar

Thomas Lindwall överklagar Advokatsamfundets beslut om att utesluta honom ur Advokatsamfundet. Han menar att brottet begicks utanför advokatverksamheten.

Uppdaterad 2016-12-08
Publicerad 2016-12-08

Nu har Thomas Lindwall överklagat Advokatsamfundets beslut från den 13 oktober om att utesluta honom ur Advokatsamfundet.

Bakgrunden till uteslutningen är att Thomas Lindwall dömdes av Svea hovsrätt för otillbörlig marknadspåverkan till villkorlig dom och 150 dagsböter på 410 kronor, totalt 61.500 kronor.

Handlingen, som Lindwall gjort sig skylig till, bestod i att han tillsammans med en annan storägare i investmentbolaget Hammar Invest drivit upp marknadspriset på bolagets aktie vid ett antal tillfällen mellan 2011 och 2012. Lindwall var under tiden delägare och ordförande i det konkursdrabbade investmentbolaget.

Advokatsamfundets beslut verkställdes omedelbart

Thomas Lindwall, som företräds av advokat Björn Hurtig, yrkar att Högsta domstolen upphäver beslutet om uteslutning och tilldelar honom en varning istället. Vidare yrkar han att Högsta domstolen förordnar om att beslutet om uteslutning inte ska gälla tills dess att Högsta domstolen meddelar dom.

Frågan som Högsta domstolen nu ska ta ställning till är om aktieköpen har skett inom eller utom advokatverksamhet och om det finns vissa mildrande omständigheter som bör föranleda att Lindwall tilldelas en varning istället för uteslutning.

I överklagandet anges att det primära syftet med att utesluta advokater ur samfundet är att förhindra att klienter skadas. Ett sekundärt syfte är att upprätthålla förtroendet för advokatkåren. Brott som begås på en advokats fritid ska som huvudregel inte beaktas vi denna bedömning, eftersom det normalt sett inte påverkar advokatens klienter. Lindwall påstår att de aktuella aktieköpen har skett utanför advokatverksamheten och att detta därför bör betraktas som en mildrande omständighet.

Vidare anges att Lindwall, i egenskap av styrelseordförande i Hammar Invest, inte har framhävt att han är advokat och det är felaktigt att utgå från att allt som är kopplat till Hammar Invest sker inom advokatverksamhet. En advokats huvudsakliga verksamhet är att ta tillva sina klienters intressen på bästa sätt och efter bästa förmåga. Styrelseuppdraget i Hammar Invest har under flera år skett utan arvodering och syftet har varit att tillvarata sina egna privata ekonomiska intressen.

Lindwall påstår att aktieköpen, som föranledde hovrättsdomen, gjordes av Lindwalls goda vän, Agnes Körösi, som också var sekreterare i advokatverksamheten och att det är just Körösis koppling till advokatverksamheten som skulle vara anledningen till att disciplinnämnden bedömt att Lindwalls handlande skett i advokatverksamheten. Lindwall menar att det är mot bakgrund av deras vänskap som aktieköpen har gjorts.

Inte heller den omständigheten att aktieköpen delvis har skett med advokatbyråns datorer ska föranleda slutsatsen att handlandet har skett i advokatverksamhet, menar Lindwall.  Orsaken är att det inte är ovanligt att en person som är anställd av ett företag och som har rätt att disponera en bärbar dator endast innehar just den datorn.

Andra omständigheter som Lindwall hävdar är mildrande är att brottet begicks för 4,5 år sedan, att Lindwall redan har straffats med böter, att Lindwall under flera år har mått psykiskt dåligt med anledning av den prikära situation som Hammar Invest hamnat i och att Lindwall har arbetat som advokat sedan 1985 utan ett ens ha tilldelats en erinran. Dessutom var syftet med  aktieköpen att lösa en akut likviditetsbrist och inte i första hand att berika sig själv.

Lindwall menar också att det är av yttersta vikt att hans verksamhet kan fortlöpa och inte drabbas av onödig skada till dess att saken är slutligt prövad.

Högsta domstolen kommer troligen att ta upp målet i början på nästa år.

 

Platsannonser

Logga in