Anders Uddén i konkurs
QV Invest och QV Svensk Hälsa är i konkurs. Foto: EBM
Finans

Uddén begärs i konkurs

Tuffare tag tas i striderna kring QV Invests obligationslån. Nu kräver en av obligationsinnehavarna att Anders Uddén som stod som borgensman ska försättas i konkurs. Kronofogden har redan försökt att utmäta hans tillgångar.

Uppdaterad 2017-05-24
Publicerad 2017-05-24

Fortfarande lämnas stämningsansökningar mot Anders Uddén in i strid ström till Stockholms tingsrätt. Fler och fler obligationsinnehavare har fått nog av väntan och kräver tillbaka sina pengar. En av obligationsinnehavarna har nu gått ett steg längre och begär Anders Uddén, som stod som borgensman för obligationerna, i konkurs.

Konkursansökan lämnades in till domstolen för drygt en vecka sedan. Mannen kräver 2,55 miljoner kronor jämte ränta av Anders Uddén.

Domstolen har redan sedan tidigare varit inkopplad och stadsfäst en förlikning mellan mannen och Uddén den 28 september 2016. Enligt förlikningen skulle Uddén, solidariskt med QV Svensk Hälsa utge 2,55 miljoner kronor till mannen jämte ränta senast den 20 januari 2017. Pengarna har sedemera inte kommit in.

Mannen pekar, genom sina ombud Marcus Johansson och Olof Malmberg från Gernandt & Danielsson, på att Anders Uddén är på obestånd, att han inte förmår att betala sina skulder och att denna oförmåga inte är tillfällig. Därmed ska han försättas i konkurs, framgår det av konkursansökan.

Konkursansökan med kompletteringsmaterial redovisar ett gediget research-material på omkring 120 sidor inklusive bilagor.

Det framgår av Anders Uddén har skulder om cirka 10,6 miljoner kronor hos Kronofogden som inte kunnat täckas genom utmätning, varav 1 miljon kronor rör allmänna mål och 9,6 miljoner kronor rör enskilda mål.

Kronofogden har försökt att mäta ut egendom i form av andel i en bostadsrätt men att utmätningsbeslutet upphävdes efter en bodelning där makan erhöll bostadsrätten. Utmätningsbesluten avsåg fordringar om 8,7 miljoner kronor.

Snart därefter utmätte Kronofogden aktier i Papilly som tillhörde Anders Uddén för skulderna om cika 8,7 miljoner kronor. Aktierna värderades till 1,3 miljoner kronor. Anders Uddén överklagade utmätningsbeslutet och angav att aktierna var pansatta för Swedbanks fordringar på Anders Uddén som uppgick till 2,6 miljoner kronor. Swedbank bekräftar att banken har pant i aktierna om 2,45 miljoner kronor. Swedbank har även fordringar på Uddén med 1,1 miljoner kronor.

Utöver skulderna som finns registrerade hos Kronofogden och Swedbank finns skulderna efter borgensåtagandet för QV Svensk Hälsas skulder. När konkursansökan lämnades in uppgick dessa skulder till över 80 miljoner kronor i 30 pågående fordringsmål.

Mannen som nu kräver att Anders Uddén ska försättas i konkurs uppger i konkursansökan att just att Anders Uddén var anledningen till att han investerade i obligationen Health II. Anders Uddén "var vid tiden en väl ansedd företagare och storägare i den koncern i vilken QV Svensk Hälsa ingick". Att Anders Uddén gick i personlig proprieborgen för QV Svensk Hälsas förpliktelser var alltså en avgörande faktor för investeringen.

QV Svensk hälsa är försatt i företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt sedan den 9 december 2017. Av senaste årsredovisningen framgår det att bolagets kortfristiga skulder i form av utestående obligationslån uppgick till 139,6 miljoner kronor den 31 decemver 2015. Obligationerna förföll till betalning den 31 december 2016. Som säkerhet för obligationslånen finns Anders Uddéns borgensåtagande med bolaget Handinter Kappa AG.

QV Svensk hälsa har använt emissionslikviderna från obligationerna för att finansiera moderbolaget QV Invests skulder, enligt ansökan om företagsrekonstruktion. QV Svensk hälsas tillgångar består av en fordran om 102,2 miljoner kronor. Moderbolaget är sedemera också försatt i rekonstruktion. QV Invest har i sin tur skulder om 190 miljoner kronor.

Enligt Ackordboupptäckningen uppgick QV Svensk hälsas totala skulder för obligationslån i december 2016 till cirka 109,2 miljoner kronor.

Ombuden Marcus Johansson och Olof Malmberg skriver i konkursansökan att Anders Uddén via sitt ombud meddelat att Anders Uddén för närvarande inte kan betala och har bett om betalningsanstånd till den 31 juli 2017. Anstånd medgavs inte.

Parterna är nu kallade till förhandling den 26 juni i Stockholms tingsrätt.

Platsannonser