Pension

"Två månader rimlig tidsgräns för en standardflytt"

Två månader är en rimlig tidsgräns för en standardflytt av pensionskapital. Det skriver Avanza i sitt remissvar till Finansdepartementet.

Publicerad 2020-04-14

Förslagets huvudsakliga innehåll i promemorian föreslås lagändringar som syftar till att sänka avgifterna vid återköp och överföring (flytt) av individuella livförsäkringar där försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade bär placeringsrisken, vilket i dag utgörs av fond- och depåförsäkringar. Det föreslås att försäkringsföretag vid återköp och flytt av sådana försäkringar endast ska få ta ut en avgift som motsvarar direkta kostnader för den administrativa hanteringen av återköpet eller flytten beräknade för försäkringar av samma slag.

Avgiften ska dock högst få uppgå till ett belopp som motsvarar 0,0127 prisbasbelopp (600,71 kronor år 2020). Om försäkringens värde uppgår till högst ett prisbasbelopp (47 300 kronor år 2020) ska försäkringsföretaget inte få ta ut någon avgift för återköpet eller flytten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Lagändringarna föreslås även tillämpas vid återköp eller flytt i fråga om försäkringsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet, men efter den 30 juni 2007 och inte förnyats efter ikraftträdandet.

Avanza, som under lång tid verkat för en friare flyttmarknad, välkomnar och stödjer förslaget fullt ut. Avanza har

Men Avanza skriver i sitt remissvar, som är undertecknat av Avanza Pensions vd Åsa Mindus Söderlund, att det tar fortfarande lång tid att flytta en pension vilket beror på icke standardiserade processer och fördröjande steg. Avanza menar mot den bakgrunden att det bör införas en begränsning vad avser den totala tid det får ta att genomföra en överföring av en försäkring. En rimlig tidsgräns är två månader.

Det har framförts synpunkter till Finansmarknadsministern från vissa försäkringbolag om att man på grund av corona-pandemin bör skjuta fram beredningen av promemorians förslag. Avanza är av motsatt ståndpunkt.

– Vi anser inte att det finns någon relevant koppling mellan nuvarande corona- utmaningar och förbättrad flytträtt. Hela samhället påverkas på ett dramatiskt sätt av pandemin och mycket lidande drabbar enskilda och företag. Försäkringsbranschen drabbas också men är på många sätt lyckligt lottad med en ingående hög eller bra lönsamhet, samt en efterfrågan på sina tjänster som i jämförelse med andra branscher, påverkas betydligt mindre, skriver nätbanken.

– Alla vi som arbetar i branschen vet dock att pensionskapitalet är relativt trögrörligt varför det kommer att ta tid innan vi ser stora förändringar i flöden. Det finns med andra ord tid att klara av de utmaningar som corona-pandemin just nu förorsakar.

– Vidare ser vi, i det osäkra ekonomiska läge vi befinner oss i nu och som vi riskerar att ha framför oss, extra stor anledning till att ge pensionsspararna möjligheter till en högre avkastning på sitt pensionskapital. Dels vad gäller flyttavgifter, dels vad gäller förvaltningsavgifter. Vi anser inte att förslaget behöver analyseras ytterligare då några av oss i försäkringsbranschen redan tillämpar inga eller låga avgifter vid flytt av pensionsförsäkring.

 

Platsannonser