Annons

Annons

penna-534.jpg

Foto: Pixabay

Tuffa revisionsregler ställer nya krav

Nya revisionsregler börjar nu att gälla i noterade och finansiella företag som inleder nytt räkenskapsår. De experter som Realtid har varit i kontakt menar att reglerna ändrar spelplanen.

EU:s revisionspaket för noterade och finansiella bolag började formellt att gälla den 17 juni 2016, men för många företag ska de bestämmelserna tillämpas för första gången nu vid årsskiftet.

En av de största förändringarna är kravet på rotation av revisionsbyrå. För börsföretag som inte är finansiella företag ska en upphandling av revisionsuppdraget göras efter tio år. Om ett finansiellt eller noterat bolag, som är av allmänt intresse, har en enskild person som vald revisor gäller en maxtid på sju år.

Som Realtid.se tidigare har rapporterat om kommer detta troligen att innebära fler upphandlingar.

– Antalet upphandlingar inom revision kommer att öka betydligt. Nu kan revisionsuppdrag inte ske spontant utan det gäller att ha god framförhållning, säger Anders Malmeby, auktoriserad revisor och ansvarig för Ethics & Independence-frågor vid KPMG Sverige när Realtid träffade honom tidigare i vintras. Anders Malmeby tror dock inte att det kommer bli något problem för de fyra största revisionsbolagen att hantera upphandlingarna.

Jesper Nilsson, vd för revisionsfirman EY, är också av meningen att antalet offerter och förfrågningar om revisionsuppdrag kommer att öka betydligt. Dessutom måste EY och andra företag i branschen ställa sig frågan hur man ska gå till väga för att kunna fortsätta som rådgivare till kunder, som tidigare anlitat företaget för revisorstjänster. Reformen innehåller nämligen restriktioner mot att leverera vissa icke revisionstjänster till revisionskunder samt deras koncernbolag. I det här ligger också att hela branschen måste tänka ännu mer på vilka kunder man vill ha som rådgivningskunder och vilka man vill vara revisor åt.

Både Susanne Larsson, chef för Markets & Sales på KPMG Sverige, och Anders Malmeby anser att en byrårotation efter tio år egentligen är sund, eftersom det förmodligen leder till ett större oberoende.

– Byrårotationen ändrar visserligen spelplanen, men kanske även i positiv bemärkelse. När en ny revisor kommer in och betraktar verksamheten med pigga ögon kan det tillföra ett större värde för kunden, säger Susanne Larsson till Realtid.se.

Bestämmelserna innebär även tillkommande krav på revisorns rapportering till revisionsutskott och i revisionsberättelse. Anders Malmeby hoppas att kravet på en öppnare rapportering i revisionsberättelsen ska leda till att utfallet av revisorernas arbete blir intressantare på marknaden.

– Tidigare har revisionsberättelsen varit som en svart låda. Till följd av att de för revisorn mest intressanta områdena ska kommenteras kommer transparensen att öka och ägare och andra intressenter får större inblick i vad som är fokusområden för revisorn och därmed viktiga för investerare att hålla ett öga på. Revisionsutskotten får också utökade uppgifter, bland annat måste man ta ställning till vilka icke-revisionstjänster man får köpa av revisorn och man ansvarar också för att upphandlingen av revision sker på rätt sätt. Bolag som är över en viss storlek måste säkerställa att vissa krav på upphandlingen uppfylls, säger Anders Malmeby till Realtid.se.

 

Annons

Annons

EU:s revisionspaket

EU:s revisionspaket trädde i kraft den 17 juni 2016 och innebär förändringar för noterade samt vissa finansiella företag och deras leverantörer av konsult- och revisionstjänster.

Highlights i regelverket

Krav på rotation av revisionsbyrå

Börsföretag och de viktigaste finansiella företagen, bland annat banker och försäkringsföretag, måste tillämpa byrårotation, dvs. byta revisionsbyrå efter en viss tid.

Restriktioner mot att leverera vissa icke-revisionstjänster till revisionskunder samt deras koncernbolag.

Rådgivningen till berörda företag begränsas genom att vissa tjänster inte längre blir tillåtna. Bestämmelserna innehåller även en övre gräns för storleken på arvoden för rådgivningstjänster och som kommer att börja tillämpas år 2020. Begränsningen är kopplad till ett genomsnitt av revisionsarvodet över de tre senaste åren.

Tillkommande krav och ansvar för bolagets revisionsutskott.

Kravet på att styrelsen ska ha ett revisionsutskott utvidgas till att omfatta även finansiella företag. Alla företag av allmänt intresse kan emellertid välja att låta revisionsutskottets uppgifter fullgöras av hela styrelsen.

Tillkommande krav på revisorns rapportering till revisionsutskott och i revisionsberättelse.

Genom revisionspaketet införs en utvidgad rapportering från revisorns sida i företag av allmänt intresse. Revisorn ska dels lämna mer information i revisionsberättelsen, dels avge en omfattande rapportering om olika förhållanden till revisionsutskottet.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons