Juridik Nyhet

Trassel med fakturor ledde till uteslutning från Advokatsamfundet

Taggar i artikeln

Advokatsamfundet
Publicerad
Uppdaterad

Otydligheter kring fakturering och underlåtelse att upplysa klienten om att få en arvodestvist prövad – det är några av anledningarna till att en Stockholmsbaserad advokat nyligen blev utesluten ur Advokatsamfundet.

Anders Frick

En 66-årig manlig advokat uteslöts nyligen Sveriges advokatsamfund. Advokaten har profilerat sig genom att hjälpa klienter som vill stämma försäkringsbolag. Samtidigt har hans bokföring haft vissa brister. I ett fall avslutades en klients ärende i januari 2018, men inte förrän i augusti 2020 kom slutfakturan. Innehållet i fakturan ledde till en tvist, men advokaten upplyste aldrig sin klient om möjligheten att få arvodestvisten prövad i Konsumenttvistnämnden på det sätt som han är skyldig att göra. I stället väckte han talan vid allmän domstol för att försöka driva in den tvistiga arvodesfordran, vilket innebär att han har brutit mot sina plikter som advokat.

Klienten begärde även att få ut handlingar från akten, något som advokaten inledningsvis vägrade och hänvisade istället klienten till tingsrätten. En advokat kan inte dock inte vägra att utge handlingar ur akten till klienten.

Vidare begärde klienten arbetsredogörelser avseende två fakturor. Eftersom det inte gjordes så går det inte att bedöma om de yrkade arvoden är skäliga. Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd konstaterar därigenom att advokaten allvarligt har åsidosatt sina plikter som advokat.

Annons

Enligt nämndens bedömning har advokaten på ett flertal sätt åsidosatt god advokatsed – särskilt då klienten har befunnit sig i ett underläge i förhållande till honom. Bland annat har han föreslagit klienten ett upplägg som skulle ha inneburit att en del av arvodet skulle uppges vara ränta och därmed kunna utnyttjas av klienten som skattemässigt avdragsgill kostnad. Nämnden konstaterar att advokaten genom detta allvarligt har brutit mot god advokatsed.

”Att utsätta sin klient för den behandling i de hänseenden som nämnden funnit styrkt, måste betraktas som ytterst klandervärt ur ett advokatetiskt perspektiv och nämnden har också funnit [advokatens] brott mot god advokatsed i flera fall vara allvarliga”, skriver Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd i sitt uteslutningsbeslut.

Vidare konstaterar nämnden att advokaten redan tidigare har tilldelats disciplinära påföljder. Han tilldelades i juni 2021 varning med högsta möjliga straffavgift, och nämnden finner att ”omständigheterna sammantaget måste anses vara synnerligen försvårande” och att han därför ska uteslutas ur samfundet med omedelbar verkan.

Annons

Annons