Revision

"Tillsynen ska ge oss en bättre bild av revisorernas rutiner"

Revisorsinspektionen ska inleda tematillsyn av kvalificerade revisorers och registrerade revisionsbolags tillämpning av penningtvättslagen.  Jessica Otterstål, jurist på Revisorsinspektionen, förklarar varför tillsynen görs.

Uppdaterad 2019-04-11
Publicerad 2019-04-10
Jessica
Otterstål

Vilket är syftet?

–  Syftet med temagranskningen är att få underlag för att kunna ge information och stöd om de överväganden och åtgärder som behöver vidtas enligt penningtvättslagstiftningen. I det här sammanhanget är vägledning alltså en mer korrekt beskrivning än utbildning.

Upplever ni att kunskaperna om penningtvättslagstiftningen är för låg i branschen?

– Revisorer har som regel väldigt bra förståelse och kännedom om sina kunder, men det kan vara svårt att identifiera de omständigheter och faktorer som utgör varningssignaler kopplade till penningtvätt och som därför bör leda till en fördjupad granskning av kunden och/eller kundens transaktioner. Under 2019 kommer därför en broschyr som är riktad till revisorer ges ut som har till syfte är att öka kunskapen om ovanliga beteenden och avvikande transaktioner och tjänster som kan tyda på penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vilka frågor ska ni fokusera på i temagranskningen?

–  Den nya penningtvättslagen som trädde i kraft i augusti 2017 -och ersatte den tidigare lagen med samma namn från 2009 - innebär bland annat skärpta krav på kundkännedom. RI:s tematillsyn syftar till att ge oss en bättre bild av revisorernas och revisionsföretagens rutiner för efterlevnad avseende till exempel kundkännedom, riskbedömningar, rapportering och dokumentation.

Är det lätt att göra fel som revisionsbyrå i frågor med anknytning till penningtvätt? Vilka är de vanligaste fallgroparna?

– Det är det vi ska kartlägga genom tematillsynen. Förutom förändringarna i regelverket är det till exempel en utmaning att kundkännedomen och riskbedömningar behöver ses över löpande för att  för att uppfylla kraven enligt penningtvättslagen kan revisorn behöva vidta – och dokumentera – kontrollåtgärder utöver dem som revisionsuppdraget som sådant kräver.

Vilket mål hoppas ni på att uppfylla med detta?

– Genom att veta mer om branschens tillämpning av nya penningtvättslagen kan vi identifiera vilket behov av vägledning och stöd som finns avseende de överväganden och åtgärder som revisorer behöver vidta för att uppfylla kraven.

 

Platsannonser