SPP Generation 50-tal minskade 1,14 procent i mars – bibehåller aktieövervikt

Fonden SPP Generation 50-tal minskade 1,14 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 1,53 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,79 procent och är därmed bättre än index som har minskat 3,93 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Olav Chen.

Under månaden gynnades fonden positivt av övervikten inom svenska och globala aktier samt av undervikten inom duration (obligationer). Marknadsnedgången för obligationer drivs av ränteuppgången.

Vidare skriver Chen att marknaden börjat stabilisera sig efter nedgången i och med kriget och att oron för att Ryssland ska strypa Europas gastillförsel har avtagit trots stora svängningar för råvarupriserna. Detta i ett läge när marknaden redan upplever en stigande inflation. Centralbankerna har satts under press och har uttalat sig överraskande hökaktigt enligt förvaltaren. De korta räntorna har stigit mer än de långa vilket har lett till en inverterad räntekurva. Historiskt är detta ett tecken på att sämre tider är att vänta i framtiden.

”Under mars har vi ombalanserat portföljen och utnyttjat marknadsuppgången under månaden. Även om Stockholmsbörsen endast steg med 2,2 procent under månaden så var uppgången på hela 10 procent mellan den 8 och 24 mars. Vi bibehåller vår aktieövervikt om cirka 6 procentenheter jämfört med jämförelseindex i början av april och vi bibehåller även vår undervikt inom obligationer”, skriver förvaltaren.

Gällande fondens geografiska exponering var Nordamerika största region med 43,0 procent av allokeringen. Näst största region var Sverige med 27,0 procent.

De sektorer med störst exponering i portföljen var finans, industri och teknik med 20,9, 18,1, respektive 16,7 procent.

Fonden hade en aktieexponering om 34,6 procent, en exponering mot långa räntor om 73,4 procent och en negativ exponering mot korta räntor om -9,6 procent.

Största innehaven i fondens portfölj är svenska statsobligationer.

SPP Generation 50-tal, %mars, 2022
Fond MM, förändring i procent-1,14
Index MM, förändring i procent-1,53
Fond i år, förändring i procent-3,79
Index i år, förändring i procent-3,93

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons