Finwire

SBB föreslår incitamentsprogram och inlösen av resterande preferensaktier

Uppdaterad 2021-01-22
Publicerad 2021-01-22

Aktieägarna i fastighetsbolaget SBB kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 23 februari. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram, bestående av högst 40 miljoner teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av B-aktier i mars 2024.

Styrelsen föreslår att stämman ska besluta om inlösen av bolagets preferensaktier, i enlighet med bolagsordningen. Inlösenkursen är 650 kronor per aktie. Det finns bara 30 713 utestående preferensaktier. Avstämningsdag för inlösen av aktier föreslås vara den 23 april 2021.

Vidare föreslås bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1,5 miljarder och högst 6,0 miljarder aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Platsannonser