Rottneros rapporterar en kraftig resultatnedgång (uppdatering)

Publicerad

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Massaproducenten Rottneros redovisar lägre intäkter och en kraftig resultatnedgång i andra kvartalet 2023 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk 13,1 procent till 681 miljoner kronor (784).

Ebitda-resultatet blev 71 miljoner kronor (253), med en ebitda-marginal på 10,4 procent (32,3).

Rörelseresultatet blev 41 miljoner kronor (219), med en rörelsemarginal på 6,0 procent (27,9).

Resultatet före skatt var 44 miljoner kronor (218).

Resultatet efter skatt blev 34 miljoner kronor (172), en minskning med 80,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,22 kronor (1,13), vilket innebär en minskning med 80,5 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 17 miljoner kronor (81).

Såld volym påverkades av att försäljningen av slipmassa upphört. Samtidigt gynnades produkt-
mixen och genomsnittligt försäljningspris steg. Lägre efterfrågan och ändrad kundmix höll tillbaka faktureringen i kvartalet.

Producerad volym exklusive slipmassa uppgick till 93,2 tusen ton (94,2), en nedgång med 1 procent. Såld volym av sulfatmassa och CTMP uppgick till 82,8 tusen ton (89,1). Volymen slipmassa uppgick till 0,1 tusen ton (16,9).

Kvartalet påverkades av en svagare konjunktur, markant högre rörliga kostnader för framför allt vedråvara, samt kostnader för organisationsöversyn i Vallviks Bruk.

Balansräkningen är fortsatt stark. Soliditeten var 65 procent (67) och tillgänglig likviditet uppgick till 714 miljoner kronor (553). Nettokassan uppgick till 274 miljoner kronor. De långfristiga lånefaciliteterna har refinansierats med en löptid på två år och möjlighet till förlängning.

– Under det andra kvartalet fortsatte vi att leverera på vår målsättning om ständiga förbättringar och ökad konkurrenskraft. Utifrån vår starka finansiella position fattade vi en rad viktiga beslut inför framtiden. Massamarknaden var utmanande vilket innebar ytterligare prisnedgångar. Vår inriktning på kostnadseffektivitet, långsiktigt växande nischer tillsammans med våra
solida finanser ger oss en betydande motståndskraft mot potentiella utmaningar framöver, kommenterar vd Lennart Eberleh i delårsrapporten.

Rottneros, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning681784-13,1%
EBITDA71253-71,9%
EBITDA-marginal10,4%32,3%
Rörelseresultat41219-81,3%
Rörelsemarginal6,0%27,9%
Resultat före skatt44218-79,8%
Nettoresultat34172-80,2%
Resultat per aktie, kronor0,221,13-80,5%
Kassaflöde från löpande verksamhet1781-79,0%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons