Lundin Energy föreslår namnbyte till Orrön Energy

Aktieägarna i oljebolaget Lundin Energy kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juni. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Valberedningen föreslår att den extra bolagsstämman ska välja fem styrelseledamöter utan suppleanter. Nyval föreslås av Aksel Azrac och Daniel Fitzgerald som styrelseledamöter och omval av Ashley Heppenstall, Grace Reksten Skaugen och Jakob Thomasen som styrelseledmöter. Nyval föreslås av Grace Reksten Skaugen som styrelseordförande.

Beslutet ska vara villkorat av, och ha rättsverkan från och med, genomförandet av sammanslagningen av bolagets prospekterings- och produktionsverksamhet med Aker BP. Genomförandet av sammanslagningen är planerat att ske den 30 juni 2022.

Valberedningen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att inrätta ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram av engångskaraktär i form av ett aktieoptionsprogram för bolagets styrelseledamöter.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att inrätta ett långsiktigt aktierelaterat
incitamentsprogram i form av ett aktieoptionsprogram för bolagsledningen och andra anställda i bolaget.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier och konvertibler, motsvarande högst 28,5 miljoner aktier.

Bolagsordningen föreslås ändras innebärande att bolaget byter namn till Orrön Energy.
Namnbytet sker som en led i att verksamheten ändrar inriktning för att fokusera på förnybar energi och föreslås genomföras den 1 juli.

– Det föreslagna namnbytet till Orrön Energy markerar startskottet för en ny era och speglar verksamhetens fokus på förnybar energi, våra nordiska rötter och entreprenörsandan från Lundin Group of Companies. Vi har en spännande tid framför oss och Orrön Energy är i en unik position för att skapa tillväxt och aktieägarvärde genom energiomställningen, kommenterar Daniel Fitzgerald, föreslagen vd för Orrön Energy.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons