Halmslättens styrelse avser meddela sin uppfattning om Stenhus uppköpsbud inom 14 dagar

Fastighetsbolaget Halmslätten har noterat att Stenhus Fastigheter har tidigarelagt acceptfristen i uppköpserbjudandet på samtliga aktier i bolaget. Acceptfristen för erbjudandet inleds idag den 3 januari och avslutas den 1 mars. Stenhus Fastigheter förklarar även erbjudandet ovillkorat och fullföljer erbjudandet. Detta innebär att den aktieägare i Halmslätten som accepterar erbjudandet inte har rätt att återkalla sin accept, enligt ett pressmeddelande.

Halmslättens styrelse noterar att sedan erbjudandet offentliggjordes den 23 november i fjol
har bolaget erhållit sedvanlig årsskiftesvärdering av sina fastigheter per den 31 december 2021, innebärande en positiv värdeförändring sedan 30 juni, om 173 miljoner kronor, motsvarande 39 kronor per aktie utan avdrag för uppskjuten skatt. Mot bakgrund av att erbjudandet innefattar att aktieägare i Halmslätten erbjuds nya aktier i Stenhus Fastigheter noterar styrelsen vidare att aktien i Stenhus Fastigheter handlas till en betydande substanspremie.

Halmslättens styrelse utvärderar för närvarande erbjudandet och har uppdragit åt BDO, bland annat i ljuset av Halmslättens fastighetsportföljs värdeförändring och Stenhus Fastigheters akties substanspremie, att lämna ett oberoende värderingsutlåtande, en så kallad fairness opinion. Styrelsen avser att inom 14 dagar offentliggöra sin uppfattning om erbjudandet.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons