EPTI: Fortsatt attraktiv risk-reward – Analyst Group

År 2022 har till stor del präglats av låg riskvilja och ett återhållsamt klimat för kapitalanskaffningar, varför EPTI under Q2-22 har vidtagit försiktighetsåtgärder genom att justera ned värderingar i onoterade innehav som bedöms ha en ökad risk för lägre värderingar. I ett osäkert marknadsläge, där flera snabbväxande och olönsamma bolag upplever svårigheter att anskaffa kapital, ser Analyst Group det som extra fördelaktigt för portföljbolagen att ingå i EPTI:s ekosystem, genom att ta del av operativt stöd och ett brett nätverk av kapitalstarka investerare, för att möjliggöra fortsatt tillväxt. Genom en Sum of the Parts (SOTP)-värdering av nuvarande portföljbolag, i kombination med tillämpad substansrabatt samt investeringsbart kapital, härleds ett motiverat värde per aktie om 5,1 kr i ett Base scenario för EPTI.

https://www.analystgroup.se/analyser/epti-q2-22/

Analyst Group

Annons