Concordia vänder till vinst

Tankrederiet Concordia Maritime redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visar en vändning till vinst.

Omsättningen sjönk 13,4 procent till 180,4 miljoner kronor (208,4).

Ebitda-resultatet blev 102,7 miljoner kronor (-16,7).

Rörelseresultatet blev 58,9 miljoner kronor (-74,2).

Resultatet före skatt var 36,5 miljoner kronor (-88,4).

Resultatet efter skatt blev 35,7 miljoner kronor (-89,7). Resultat per aktie hamnade på 0,75 kronor (-1,88).

Resultatförbättringen jämfört med motsvarande kvartal föregående år är huvudsakligen en konsekvens av erhållen vinstdelning om total 18,1 miljoner kronor till följd av den starka fraktmarknaden under andra kvartalet, samt försäljningen av Stena Supreme. Försäljningen påverkade resultatet positivt med 39,0 miljoner kronor.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 78,5 miljoner kronor (6,3).

Vd Erik Lewenhaupt redogör för marknadsutsikterna där det på tankmarknaden nu talas mycket om två faktorer, “energy security” och “demand destruction”, vilka kan komma att få stor betydelse för utvecklingen framöver.

”Den ökade efterfrågan på energi och frånvaron av bland annat rysk olja har gjort att energipriserna skjutit i höjden – med stigande krav på att öka energiproduktionen från såväl kärnkraft som förnybara energikällor. Detta må vara rätt väg att gå, men på kort sikt kommer fokus fortsatt att ligga på att nå tillräcklig råolje- och gasproduktion för att därigenom
säkerställa företagens och hushållens tillgång till energi – ”energy security”. Detta kan givetvis ha en positiv effekt för tankmarknaden.”

Han fortsätter:

”Samtidigt är vi sannolikt på väg in i en internationell konjunkturnedgång. I vilken omfattning en påtagligt dämpad ekonomisk tillväxt – och höga energipriser – kommer att bidra till en ”demand destruction” när det gäller efterfrågan på energi och energirelaterade transporter återstår att se”.

Concordia, MkrQ2-2022Q2-2021
Nettoomsättning180,4208,4
EBITDA102,7-16,7
Rörelseresultat58,9-74,2
Resultat före skatt36,5-88,4
Nettoresultat35,7-89,7
Resultat per aktie, kronor0,75-1,88
Kassaflöde från löpande verksamhet78,56,3

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons